Check och straff i Belgien. En belgisk lag av d. 25 mars 1929, som träder i kraft ett år efter offentliggörandet, stadgar straff av fängelse från en månad till ett år eller av böter från 26 till 3,000 frs för den, som utställer eller överlåter en check, för vilken honom veterligen täckning ej finnes, ävensom för utställare, som inom tre månader från utställandet helt eller delvis disponerar över täckningen för checken, samt för utställare, som i uppsåt att bedraga eller skada gör täckningen för checken indisponibel.

 

    Straff för fosterfördrivning i England. I England har fosterfördrivning hittills ej varit straffbelagt. Enligt en lag av d. 10 maj 1929 (Infant Life Preservation Act, 1929) skall den, som 1 avsikt att tillintetgöra livet å ett foster ,som kan födas levande, uppsåtligen förorsakar fostrets död, innan det har en av modern oavhängig existens, hållas till straffarbete på livstid. Fostret presumeras av lagen hava kunnat födas levande, om kvinnan varit havande därmed i minst 28 veckor. Till straff må ej dömas, med mindre det visas, att handlingen icke företagits allenast i syfte att rädda moderns liv.

 

    Äktenskapsåldern i England. I England och Skottland har minimiåldern för rätten att ingå äktenskap, vilken hittills varit fjorton år för man och tolv år för kvinna, höjts till sexton år för båda könen. Lagen i ämnet (»Age of Marriage Act 1929») promulgerades d. 10 maj 1929.

 

    »Gretna Green»-äktenskapen. Enligt skotsk rätt erfordras för äktenskaps ingående ej annan form än att nupturienterna inför trovärdigt vittne förklara sig vilja ingå äktenskap med varandra; medverkan av offentlig myndighet är således ej erforderlig, och något lysningsförfarande är ej heller föreskrivet. På grund härav har det ofta förekommit, att engelska trolovade, som önska gifta sig, trots att samtycke från giftoman ej föreligger, eller eljest hemligt, ingå äktenskap i den nära engelska gränsen belägna skotska byn Gretna Green. På de svåraste missförhållanden sökte man råda bot redan 1856, då i Skottland ingångna äktenskap genom en parlamentsakt förklarades ogiltiga, såframt ej endera nupturienten före giftermålet oavbrutet vistats i Skottland minst tre veckor. I »Marriage Act» av 1916 intogos föreskrifter om efterföljande registrering i Skottland av berörda formlösa äktenskap. Makarna hava att inom en frist av tre månader personligen inställa sig inför sheriffen i det grevskap, där äktenskapet ingicks, och underteckna en ansökan om registrering. De skola vidare förebringa vittnen, som kunna med ed betyga, att nämnda villkor om tre veckors oavbruten vistelse är uppfyllt. Försummas personlig inställelse inom den föreskrivna fristen, kan äktenskapet erhålla giltighet allenast efter fastställelsetalan vid skotsk domstol. Trots de skärpta bestämmelserna ingingos år 1928 över 200 »Gretna-Green»-äktenskap.
    Nyligen har ett av den skotska kyrkans generalförsamling tillsatt utskott föreslagit en omgestaltning av reglerna på ifrågavarande område, innebärande att äktenskap städse skall slutas inför kyrklig eller borgerlig myndighet, samt att vigseln skall föregås av lysning, en reform, som hälsats välkommen av den allmänna opinionen i England.