Dödsfall. Häradshövdingen Sven Axel Adrian Hedborg avled i Sthm 12 sept. 1929. H. var född i Nora 1861, blev student i Uppsala 1881 och avlade där hovrättsex. 1884. Efter tingstjänstgöring utnämndes H. till vice häradshövding 1887 och till häradshövding i Västerbottens norra doms. 1899. H. innehade kommunala uppdrag i Skellefteå och var 1903—06 ledamot av riksdagens första kammare.
    Häradshövdingen Bernt Hellborn avled i Strömstad 23 sept. 1929. H. var född i Hällaryd i Blekinge 1865. Han avlade studentex. i Lund 1886 och under fortsatta studier där fil. kand. ex. 1888, jur. u. kand. ex. 1891 och jur. u. lic. ex. 1895 samt promoverades 1895 till jur. u. dr. efter disputation på grund av en avhandling med titeln: Om strafflagskonkurrens vid brottsenhet, Hälsingborg 1895. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämndes H. 1903 till häradshövding i Gällivare doms., varifrån han 1913 erhöll transport till Norrvikens doms. Bland offentliga uppdrag, som anförtrotts H., må nämnas ordförandeskapet i Strömstads stadsfullmäktige.
    Civilassessorn Carl Victor Nicolaus Jedin avled i Äppelviken 14 okt. 1929. Född i Sthm 1871, blev J. student i Uppsala 1889 och avlade där hovrättsex. 1900. J., som redan före avläggandet av sistnämnda ex. tjänstgjort i telegrafverket, blev 1901 ord. tjänsteman där, i vilken egenskap han kvarstod till 1916 samtidigt som han tjänstgjorde bl. a. vid Sthms rådhusrätt. 1917 utnämndes han till civilassessor i rådhusrätten. Såsom amanuens i Sthms stads statistiska kontor utarbetade J. Berättelse ang. Stockholms kommunalförvaltning åren 1905 — 1919.

 

    Nationernas förbund. Sedan Nationernas förbunds ekonomiska kommitté föranstaltat om utarbetande av ett förslag till internationell konvention angående villkoren för utlänningars verksamhet inom förbundsstaterna särskilt i näringsrättsligt avseende, kommer på inbjudan av Nationernas förbunds råden internationell konferens för behandling av denna fråga att sammanträda i Paris d. 5 nov. 1929.
    Till Sveriges ombud vid konferensen hava utsetts ledamoten av riksdagens första kammare, rektorn vid handelshögskolan i Stockholm, professorn Martin Nikolaus Fehr och revisionssekreteraren Alfred Emil Fredrik Sandström, varjämte förste sekreteraren i utrikesdepartementet Per Gustaf Adolf Wijkman förordnats att vara sekreterare åt de svenska ombuden.

 

    Internordisk konvention ang. ömsesidig verkställighet av domar och utslag m. m. K. M:t, som d. 30 sept. 1929 beslutit antaga av danska regeringen gjord inbjudan att deltaga i förhandlingar med danska, finska, isländska och norska regeringarna om avslutande av en nordisk konvention ang. ömsesidig verkställighet av domar och utslag ävensom i en föreslagen preliminär överläggning ang. möjligheterna för avslutande av en konvention ang. behandling av dödsbon, har samma dag förordnat presidenten i Svea hovrätt frih. Erik Marks von Würtemberg och ordföranden i lagberedningen F. d. justitierådet Birger Ekeberg att såsom delegerade från svensk sida deltaga i de bli

NOTISER. 597vande förhandlingarna ävensom i den föreslagna överläggningen ang. behandling av dödsbon.