Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har d. 30 aug. 1929, med stöd av K. M:ts bemyndigande samma dag, tillkallat generaldirektören Torsten Nothin och revisionssekreteraren Seve Ekberg att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet biträda vid utredning av vissa jordlagstiftningsfrågor.
    K. M:t har d. 13 sept. 1929 förordnat dels ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning, revisionssekreteraren Erik Gösta Herman Siljeström att tillsvidare tjänstgöra i departementet såsom expeditionschef, dels' t. f. byråchefen för lagärenden i socialdepartementet, assessorn i Svea hovrätt Per Vilhelm Santesson att vara ledamot å lagavdelningen i justitiedepartementet, dels ock t. f. revisionssekreteraren, assessorn i Göta hovrätt, Ragnar Fridolf Petré att fr. o. m. d. 1 okt. 1929 vara extra ledamot å nämnda lagavdelning.
    Chefen för justitiedepartementet har d. 17 sept. 1929, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 30 aug. 1929, tillkallat ledamoten av riksdagens andra kammare redaktören Karl Olof Emanuel Björck och f. d. ledamoten av samma kammare, sekreteraren i socialiseringsnämnden Henning Vilhelm Leo att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet biträda vid av riksdagen begärd utredning angående införande av sådana bestämmelser vid val till riksdagens andra kammare, att därigenom illojalt användande av ett partis beteckning å valsedlar må förekommas, samt i samband därmed om officiella valförberedelser.
    K. M:t har d. 19 sept. 1929 förordnat revisionssekreteraren Sven Lawski att fr. o. m. d. 1 okt. 1929 tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har d. 26 sept. 1929 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Olof Alsén att t. v. under den tid byråchefen för lagärenden i socialdepartementet B. Hammarskjöld bestrider statssekreterarbefattningen i samma departement uppehålla dennes byråchefsbefattning.
    K. M:t har s. d. uppdragit åt ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning Per Vilhelm Santesson att inom socialdepartementet slutföra handläggningen av ärende rörande revision av kommunallagarna.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har d. 27 juni 1929 uppdragit åt revisionssekreteraren Ake Hartelius att såsom sakkunnig tillsvidare biträda inom departementet vid fortsatt behandling av frågan om revision av motorfordonsförordningen m. m.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har d. 5 juli 1929 förordnat revisionssekreteraren Seve Ekberg att fr. o. m. d. 16 aug. 1929 tillsvidare biträda i jordbruksdepartementet vid behandlingen av frågan om vidtagande av åtgärder i syfte att reglerna för upplåtelse under nyttjanderätt från kronans mark måtte i möjligaste mån anpassas efter arrendelagens bestämmelser och syftemål.

 

    Handelsdepartementet. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 26 april 1929 har chefen för handelsdepartementet d. 13 juni 1929 tillkallat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf William Hemberg att inom departementet såsom sakkunnig biträda vid utarbetande av förslag till ny näringsfrihetsförordning.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 11 okt. 1929 till justitieråd utnämnt revisionssekreteraren Arthur Lindhagen.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har d. 7 sept. 1929 till regeringsråd fr. o. m. d. 10 i samma månad utnämnt statssekreteraren och expeditionschefen i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Erik Martin Kellberg.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 13 sept. 1929 förordnat extra ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning, hovrättsrådet i Göta hovrätt Ragnar Hugo Ferdinand Gyllenswärd att fr. o. m. d. 1 okt. 1929 vara ledamot av lagberedningen.