Norsk lovgivning i 1928. Årets viktigste lover er av forvaltningsmessig art. Om kommuners gjeldsforpliktelser er der utferdiget en ny midlertidig lov av 22 juni, som avlöser loven av 1923. En kommune kan ikke lenger pantsette sine eiendeler uten godkjennelse av vedkommende departement, og betingelsen herfor er at pantsettelsen skjer til sikkerhet for kjöpesum eller for lån til innkjöp, utvidelser eller forbedringer av eiendommen eller anlegget eller til innfrielse av eldre pantelån. Heller ikke kan en kommunes eiendeler være gjenstand for utlegg, avsetning eller arrest for krav av annen art enn foran nevnt. Det bestemmes videre at lovene om konkurs og offentlig akkordforhandling er uten anvendelse på kommuner. Foruten å oprettholde ordningen med offentlig administrasion av kommuner som misligholder sine gjeldsforpliktelser, gir imid-

NORSK LOVGIVNING I 1928. 71lertid loven særlige forskrifter om megling og akkordforhandling med kommunens kreditorer.
    En temmelig omfangsrik lov av 22 juni, hvis praktiske betydning det er vanskelig å dömme om på forhånd, gir regler om ordning av visse jordspörsmål bl. a. ved tvungen avståelse til kommuner av jord, skog og andre jordbruksherligheter til oprettelse og utvidelse av jordbruk eller til utstykning i boligtomter, ved avvikling av eldre husmanns-, bygsel- og leilendingsforhold m. v.
    En lov av 22 juni om landets kornforsyning gjenopretter statens monopol på innförsel av korn og mel med plikt for statens kornforretning til innkjöp av norskavlet korn, mens den såkalte korntrygd eller direkte statsunderstöttelse av korndyrkningen efter lov av 25 juni 1926 opheves.
    Om postvesenet er en helt ny lov utferdiget 8 juni og likeledes om tollvesenet 22 juni.
    Videre kan nevnes en ny lov om måling av skib av 8 juni og en lov om tömmermåling av 22 juni.
    En lov av 1 juni gir nye bestemmelser om opdragende behandling av unge lovovertredere i alderen 18 — 23 år gjennem anbringelse i arbeidsskoler.
    Ved lover av 29 mai og 22 juni er der gjort enkelte mindre forandringer i de nye rettergangslover, som det dog ikke har nogen interesse å referere her.
    Blandt de lovforslag hvis behandling blev utsatt, er et om offentlig skifte.

E. Alten.