Ungkarlsskatt i Italien. I Italien infördes d. 13 febr. 1928 en särskild skatt för ogifta män. Denna skatt har d. 24 sistlidne sept. fördubblats med verkan från d. 1 jan. 1929. Från skatten äro befriade stadigvarande arbetslösa och å inrättningar intagna personer, i den mån de sakna egna inkomster.

 

    En ny domstolsförfattning i Jugoslavien har utfärdats d. 8 aug. 1928 och träder i kraft d. 1 april 1929. I stora delar ansluter den sig till den österrikiska domstolsförfattningen. En redogörelse för den nya lagen finnes intagen i tidskriften "Gesetzgebung und Rechtspraxis des Auslandes" 1928 nr 12 (s. 187-189).

 

    Ytterligare om tingsterminernas kungörande. I en liten artikel i Sv. J. T. 1928 s. 175 har påpekats den otillfredsställande ordning, som nu råder ifråga om kungörandet av tingsterminerna. Därvid har uppvisats de påtagliga brister, som vidlåda nu gällande lagstiftning, och påvisats behovet av förändrade bestämmelser samt överflyttande av bestyret med kungörelserna från länsstyrelserna till hovrätterna. I sammanhang härmed har med exempel från 1928 års kungörelser påpekats, att tillämpningen av nu gällande lagstiftning icke är fri från anmärkningar, utan att i kungörelserna ofta förekomma ofullständigheter, missvisande uppgifter och oriktigheter.
    En granskning av kungörelserna för 1929 visar en viss förbättring. Den i lag föreskrivna uppgiften om orten för sammanträden med tremansnämnd

NOTISER. 75förekommer sålunda numera för en del domsagor, där uppgiften förra året saknades; i kungörelsen för Norrbottens län angives numera för samtliga domsagor den inskränkning, som gäller beträffande vissa sammanträdens befogenhet; för åtskilliga domsagor, där förut icke uppgivits den tid på dagen, då sammanträden med tremansting börjas, förekommer numera denna uppgift.
    En beaktansvärd nyhet är den, som införts beträffande Askimsdomsagan. I kungörelsen rörande denna domsaga, där som bekant varje mål utsättes till visst bestämt klockslag på dagen, hänvisas sålunda parter och vittnen till att uppgift om denna tid pr tel. kan å domsagans kansli inhämtas dagen före tinget.
    Emellertid förekomma, trots det påpekande som skett, dock alltjämt allvarliga brister i åtskilliga kungörelser. Ehuru sålunda av de 11 sammanträden med tremansnämnd, som under året förekomma i Frösåkers tingslag, endast 5 hållas å det ordinarie tingsstället Östhammar, under det de övriga 6 hållas i Öregrund, angives detta icke i kungörelsen för Stockholms län; det sammanträde med tremansnämnd, som förekommer i Åsele och Vilhelmina bägge tingslag, hålles icke å de ordinarie tingsställena utan i Lycksele, varom likaledes uppgift saknas i kungörelsen för Västerbottens län; i kungörelsen för Gävleborgs län saknas uppgift å ort beträffande det sammanträde med tremansnämnd, som hålles i Enångers tingslag, vilket tingslag äger två ordinarie tingsställen. Dessa bristfälligheter, som synas innebära ett åsidosättande av lagens bestämmelser, torde väl emellertid med all sannolikhet icke vara beroende på underlåtenhet från vederbörande domhavandes sida, utan äro väl snarare att tillskriva vederbörande länsstyrelser, vilka synas segt fasthålla vid sina schablonmässigt upprättade kungörelseannonser. Såsom exempel kan anföras ett fall, då vederbörande domhavande till allmänhetens tjänst upprättat och låtit trycka en mönstergill uppställning över i domsagan förekommande tingssammanträden med fullständiga uppgifter om tid på dagen för sammanträdenas början, tingsplatser m.m. Vid fastställande av tiden på dagen har domhavanden tagit hänsyn till ortens kommunikationer, varav följer, att sammanträdena börja på olika tider i olika tingslag. Denna tryckta uppgift har domhavanden översänt till länsstyrelsen, som dock vid uppsättande av kungörelseannonsen utan vidare uteslutit icke blott uppgifterna om tiden på dagen för sammanträdenas början, utan ock den nödvändiga uppgiften om tingsställena, varigenom kungörelsen icke endast blivit ofullständig utan också missvisande. Detta exempel synes utgöra ett klart och tydligt bevis på länsstyrelsernas olämplighet för det bestyr, som i ifrågavarande hänseende åligger dem, samt på nödvändigheten av att detsamma överflyttas på hovrätterna.

A. Hemming-Sjöberg.