Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 6 okt. 1928.
    Till styrelseledamöter omvaldes regeringsrådet A. Afzelius, f. d. överdirektören V. Almquist, prof. O. Kinberg, byråchefen G. H. v. Koch, borgmästaren J. Pettersson, häradshövdingen K. Schlyter, prof. N. Stjernberg, advokaten frih. G. Stjernstedt och prof. F. Wetter.
    Vid mötet diskuterades ämnet: "Området för den s. k. förminskade tillräkneligheten (med särskild hänsyn till lagen om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare)" med inledningsanförande av t. f. prof. H. Sjöbring. I diskussionen yttrade sig, förutom inledaren, prof. Kinberg, överdirektören Almquist, prof. Stjernberg, advokaten Stjernstedt, prof. A. Petrén och justitierådet von Seth.
    Vidare lämnade aktuarien vid Statistiska Centralbyrån dr O. Grönlund en kort redogörelse för sina statistiska undersökningar angående förskingrings- och trolöshetsbrottens frekvens i Sverige och vissa angränsande länder åren 1911—1926, samt över genom dylika brott frånhända värden under åren

84 NOTISER.1921—1927, varefter diskuterades ämnet: "Vad kan åtgöras för att nedbringa förskingringsbrottens frekvens i vårt land?" med inledningsanföranden av borgmästaren G. Fant och prof. R. Bergendal. I diskussionen yttrade sig prof. Stjernberg, dr K. Norén, intendenten T. Låftman och revisorn O. Lindahl.