Sveriges advokatsamfunds årsmöte hölls d. 18 maj 1928 i Förmyndarekammarens lokal i Stockholms rådhus. Sammanträdet bevistades av — förutom inbjudna gäster — omkring ett hundratal ledamöter från huvudstaden och landsorten.
    Till ordf. i samfundets styrelse återvaldes hr Tom Forssner och till v. ordf. hr E. Leman. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos hrr A. Hemming Sjöberg, R. Nordenstedt, A. Nordström, F. Sjögren, G. Stjernstedt och S. Themptander. Styrelsesuppleanter blevo hrr G. Bodén, E. Henriques, G. Kalling, O. Lagerström, C. Lundqvist, A. Nilsson, T. Svensson, E. Treffenberg och M. Åvall.
    Revisionssekreteraren A. Lindhagen höll föredrag rörande "Lagstiftning omk ollektivavtal och arbetsdomstol". Härefter inledde advokaten Tom Forssner diskussion om "Arbetsområde och arbetsformer för svensk advokatverksamhet. "I den följande diskussionen yttrade sig hrr A. Hemming-Sjöberg, E. Leman, G.Stjernstedt, O. Behm, B. Arhnborg, E. Berglund, J. Kallstenius och R. Vasser.
    Efter sammanträdets slut hade Stockholmsadvokaterna anordnat middag å Grand Hôtel för landsortskollegerna och de särskilt inbjudna gästerna.
    Bland vid mötet närvarande gäster märktes utrikesministern Löfgren, justitieråden Kôersner, Alexanderson och Eklund, justitieombudsmannen Geijer, statssekreteraren Kellberg, chefredaktörerna Axel Johansson, Leonard Ljunglund och Sten Dehlgren m. fl.

 

    Sveriges advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1928 hållit, jämte klubbaftnar, fem sammanträden, därvid utom föreningsärenden

86 NOTISER.förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Föredrag hava sålunda hållits av regeringsrådet H. Waller om den nya skattelagstiftningen, revisionssekreteraren A. Lindhagen om arvsrätten, advokaten frih. G. Stjernstedt om brottmålsadvokaten, advokaten A.Hemming-Sjöberg om indrivning av löpande skuldebrev och advokaten H. Dix från Berlin om tyskt advokatväsen. Vid sammanträde i november månad företogos sedvanliga val av avdelningens funktionärer och utsågos därvid till styrelseledamöter hrr Tom Forssner, ordf., E. Henriques, G. Stjernstedt, S. Themptander och E. Treffenberg; till styrelsesuppleanter hrr M. Fehr och Alf Lindahl; till revisorer hrr C. Lundqvist och L. Levy med hr A. Gard som suppleant samt till sekreterare hr S. Wetter.