Sveriges advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1928 haft två sammanträden, därvid bl. a. förekommit redogörelse av advokaten E. Leman för en del frågor, som skulle behandlas vid samfundets blivande årsmöte, och föredrag av advokaten E. Hanse över »Rättshjälpsanstalternas verksamhet med hänsyn till privatadvokaternas intressen». Avdelningens styrelse utgöres av hrr E. Leman, ordf., och T. Hasselrot, G. Bodén, W. Kristensen samt B. Melin; sekr. och kassaförv. är hr G. Bodén.

 

    Sveriges advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge har d. 6 dec. 1928 haft ordinarie sammanträde, varvid till styrelse utsetts jur. dr A. Roos, ordf., hr L. Jacobsson, sekr. och kassaförv., samt hrr S. Ekedahl och M. Åvall. Till suppleanter valdes hrr L. Hansson och E. Stenmarck.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade årsmöte d. 19—21 sept. 1928 i Linköping. Vid mötet diskuterades frågor angående relaxation av inteckningar, påskrift å äganderättsbevis, domsagokommissionärernas arvodesberäkningar m. fl. spörsmål, som beröra ombudsmännens verksamhet. Härjämte refererades den nya lagen mot inteckningsförfalskningar och nya äktenskapslagens bestämmelser i avseende å lagfarts- och inteckningsåtgärder m. m. Till funktionärer omvaldes f. d. auditören J. A. Åstrand, Östgöta hypoteksförening, ordf., jur, kand. I. Löwegren, Skånska föreningen, v. ordf., ombudsmannnen E. Carlgren, Mälarföreningen, sekr.-kassaförv., och ombudsmannen A. Larsson, Örebro länshypoteksförening, revisor. Förhandlingarna för mötet, vilka tryckas, kunna erhållas hos sekr., pris kr. 5.00.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har under innevarande år avhållit ett sammanträde. Vid sammankomsten, som var talrikt besökt av jurister från staden och angränsande orter, höll prof. E. Kallenberg, Lund, föredrag »Om uppskovssystemet vid handläggningen av tvistemål i första instans». Avgående styrelseledamöter omvaldes och utgöres alltså styrelsen av revisionssekreteraren E. Lilienberg, landskamreraren I. F. Regner, kronofogden A. Sjöström, rådmannen N. F. Kamph och advokaten S. Lagerroth. Antalet medlemmar i föreningen har under året utgjort 41.

 

    Föreningen Yngre Jurister under Göta Hovrätt har till styrelse för verksamhetsåret 1928—1929 utsett bitr. hovrättsfiskalen Chr. Gemzell, ordf., t. f. hovrättsfiskalen C. Romberg, v. ordf., bitr. hovrättsfiskalen F. Folkard

NOTISER. 87von Scherling, sekr. och kassaförv., samt t. f. hovrättsfiskalen T. Lundquist och bitr. hovrättsfiskalen E. Ekstedt.
    D. 24 nov. 1928 anordnade föreningen en större sammankomst, till vilken inbjudits hovrättens ordinarie ledamöter, häradshövdingarna i de under hovrätten lydande domsagorna m. fl. och vid vilken presidenten A. Berglöf höll föredrag över ämnet »Om föredragning».