Föreningen Sveriges stadsdomare har under år 1929, förutom ordinarie årsmöte d. 25 maj, refererat i Sv. J. T. 1929 s. 475, avhållit ett extra föreningsmöte i Stockholm d. 16 febr., därvid bl. a. till behandling förekom frågan om avgivande av underdånigt yttrande över särskilda sakkunnigas betänkande ang. ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. Mötet beslöt att i ämnet avgiva utlåtande i huvudsaklig överensstämmelse med ett förslag som utarbetats av en särskild inom styrelsen utsedd kommitté.
    Vid ordinarie årsmötet beslöts att från och med år 1930 höja årsavgiften från 5 till 10 kr. samt att borttaga inträdesavgiften.
    På inbjudan av magistraternas och rådhusrätternas i Finland förening deltog stadsdomareföreningen genom utsedda representanter i den finska föreningens årsmöte i Helsingfors d. 20 och 21 sept., därvid bl. a. förekom föredrag av borgmästaren J. Pettersson i Södertälje över ämnet "Omorganisationen av de svenska städernas förvaltning".

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade d. 18 — 21 sept. 1929 ordinarie möte i Mälarprovinsernas hypoteksförening, Sthm. Vid mötet behandlades åtskilliga frågor, såsom relaxering av inteckningar, meddelade av olika domstolar för samma skuldebrev, och andra relaxationsspörsmål, den nya lagen om begränsning eller avlösning av avstyckat områdes ansvar för inteckning i stamfastigheten, Svenska Hypotekskreditaktiebolaget och hypotekskreditföreningar samt Svenska Bostadskreditkassan och bostadskreditföreningar, nya skifteslagstiftningen, särskilt be-

NOTISER. 101träffande avstycknings- och sammanläggningsinstituten, frågan om inverkan på inteckning av enligt expropriations- och brandförsäkringslagarna utfallande likvid å intecknings huvudstol, kostnadsersättnings utdömande i lagsökningsmål m. m., förutom en del föreningsangelägenheter.
    Förhandlingarna, som tryckas, finnas till salu hos sekreteraren, ombudsman E. Carlgren, Mälarprovinsernas hypoteksförening, Sthm, där tryckta förhandlingar från tidigare möten jämväl finnas att tillgå.