NOTISER. 103    Dalarnes Juristförening valde vid sammanträde d. 18 dec. 1929 till styrelse häradshövdingen E. Alinder, ordf., borgmästaren G. Winqvist, v. ordf., länsnotarien C.-I. Andersson, sekr., advokaten Th. Landberg, skattm., och rådmannen N. Nordenström, klubbm.

 

    Västernorrlands Juristklubb har under år 1929 haft två sammanträden. Vid det ena har advokaten O. Hjertqvist lämnat "Meddelanden om en del nya författningar".
    Styrelsen består av landshövdingen K. J. Stenström, ordf., advokaten S. Hesse, v. ordf., och länsnotarien S. A. Swedberg, sekr., med rådmannen C. G. Velander och e. o. hovrättsnotarien H. Björne som suppleanter. Till skattm. har styrelsen utsett e. o. hovrättsnotarien S. Ekbom och till klubbm. e. o. hovrättsnotarien T. Stjernberg. Revisorer äro e. o. hovrättsnotarien G. Frisk och advokaten O. Hjertquist.

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1929 haft ett ordinarie sammanträde, varvid föredrag hållits av landskamreraren A. Andersson över ämnet "Nyheterna i 1928 års skatteförfattningar". Föregående års styrelse fungerar fortfarande. Klubben räknar omkring 40 medlemmar.

 

    Juridiska Föreningen i Uppsala har under år 1929 hållit tio sammanträden, varvid bl. a. förekommit följande föredrag: jur. dr S. Matz, "Domareutbildningen efter processreformen", prof. Å. Holmbäck, "Ur häradsallmänningarnas historia", prof. O. Kinberg, "Förvarings- och interneringslagarnas inflytande på tillämpningen av 5: 5 och 5: 6 strafflagen", prof. Å. Holmbäck, "Cronhielms insatser vid tillkomsten av. 1734 års lag", jur. kand. G. Boëthius, "Participating debentures och deras beskattning", doc. K. Olivecrona, "En teori om bevisbördan".
    Föreningen hade vid utgången av år 1929 följande ämbetsmän: ordf. prof. Å. Holmbäck, v. ordf. jur. kand. G. Sandberg, sekr. jur. kand. Hj. Nordfelt, bibl. och v. sekr. jur. stud. B. Strange, v. bibl. jur. stud. G. Nachmanson, skattm. akademikamreraren E. Stenkil, litteraturföreståndare jur. stud. E. Mossberg, klubbm. jur. stud. G. Åström.

 

    Juridiska Föreningen i Lund. Vid sammanträden under år 1929 ha följande föredrag hållits: d. 8 mars av dr H. Söderman om »Den moderna kriminaltekniken», d. 27 april av prof. S. Herner om »Edens berättigande» (med diskussion), d. 20 nov. av prof. E. Sjövall om »Tysthetsplikt vid medicinsk yrkesutövning» (med diskussion) och d. 5 dec. av t. f. prof. H. Sjöbring om »Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt abnorma».
    Föreningens funktionärer äro e. o. hovrättsnotarien Bo Pfannenstill, ordf., fil. kand. N. Granquist, v. ordf., jur. stud. A. Lindskog, sekr., jur. stud. B. Lassen, v. sekr., jur. stud. T. Johansson, skattm., jur. stud. G. Wahlström, klubbm., förste bibliotekarien B. Möller, bibl., och fil. kand. N. Granquist, föreståndare för kompendieverksamheten.

 

    Stockholms Högskolas Juridiska Förening. Vid sammanträden under år 1929 ha följande föredrag hållits: d. 14 febr. av advokaten A. Hemming-Sjöberg över ämnet "Slaterdramat", d. 26 mars av jur. dr S. Matz över ämnet

104 NOTISER."Rättegångsväsendets sociala uppgift", d. 23 april av jur. lic. I. Sjögren över ämnet "Tillämpningen av reglerna om solidariskt betalningsansvar i händelse av konkurs" samt d. 5 dec. av jur. kand. G. Boëthius över ämnet "Participating debentures och deras beskattning". D. 21 nov. hölls diskussion över ämnet "Den juridiska undervisningen — aktuella reformkrav" med inledningsföredrag av jur. stud. E. Törngren. Dessutom ha under året två rättsfallsdiskussioner ägt rum, inledda d. 6 mars av jur. stud. F. Lejman samt d. 5 nov. av jur. stud. J. Sjöwall.
    Styrelsen hade vid 1929 års utgång följande sammansättning: jur. stud. E. Törngren, ordf., e. o. hovrättsnotarien E. Bergman, v. ordf., jur. stud. G. Michelson, sekr., jur. stud. T. Evers, skattm., samt jur. stud. J. Sjöwall, bibl.