Dödsfall. Häradshövdingen Erik Jakob Hagströmer avled i Nyköping 9 nov. 1929. H. var född i Sthm 1864. Han avlade studentex. i Uppsala 1882 och jur. u. kand. ex. där 1889. Till vice häradshövding utnämndes H. 1891, och 1902 utnämndes han till häradshövding i Oppunda och Villåttinge härads domsaga
    Borgmästaren Gustaf Åkerblom avled i Örnsköldsvik 21 nov. 1929. Å. var född i Sthm 1863 och blev 1883 student i Lund. Han avlade hovrättsex. 1888 och utnämndes 1891 till vice häradshövding. 1893 utnämndes han till borgmästare i Örnsköldsvik, i vars kommunala liv han deltog på ett flertal förtroendeposter.
    Rådmannen Karl Adolf Ferdinand Lindquist avled i Landskrona 30 nov. 1929. Född i Landskrona 1866, avlade L. studentex. i Lund 1887 och hovrättsex. där 1893. Efter tingstjänstgöring verkade L. såsom advokat i Landskrona 1898—1908 samt utnämndes till rådman där sistnämnda år. L. var mycket anlitad i kommunala värv.
    Häradshövdingen frih. Samuel Erik Philip Ehrenkrona avled 14 dec. 1929 i Avesta. Han föddes i Mjölby 1862, avlade studentex. i Uppsala 1880 och hovrättsex. där 1887. Han utnämndes till vice häradshövding 1891, och blev 1901 häradshövding i Nås och Malungs domsaga, vilken han 1921 utbytte mot Hedemora domsaga.

 

    Processreformens beredande. Chefen för justitiedepartementet har d. 11 nov. 1929 jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 26 sept. 1929 tillkallat följande personer att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet samråda med justitieminstern vid fortsatt beredande av frågan om rättegångsväsendets ombildning och därmed sammanhängande spörsmål: presidenten frih. E. Marks v. Würtemberg, justitieråden N. Alexanderson och A. Lindhagen, häradshövdingen A. Brunnberg och advokaten C. Lundqvist.

 

    Socialdepartementet. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 1 nov. 1929 har socialministern att inom socialdepartementet biträda med verkställande av utredning och avgivande av förslag till ändrade föreskrifter, avsedda att, inom ramen av nuvarande organisation, beträffande landsfiskalernas och med dem jämställda befattningshavares medelsförvaltning förebygga oegentligheter eller underlätta deras uppdagande, tillkallat f. d. landskamreraren K. A. Gislén, t. f. byråchefen P. S. Runemark och landsfiskalen S. Pira.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 7 nov. 1929 till justitieråd utnämnt riksdagens justitieombudsman, revisionssekreteraren Erik Gustaf Geijer f. o. m.d. 11 nov. och häradshövdingen i Medelpads västra domsaga Hans Gustaf Forsberg f. o. m. d. 18 nov. 1929.
    K. M:t har d. 9 jan. 1930 entledigat generallöjtnanten Constantin Magnus Hugo Fallenius från honom meddelat förordnande att t. v. vara militär ledamot i högsta domstolen ävensom förordnat generalmajoren, chefen för Östra arméfördelningen Bo Ivar Boustedt att t. v. vara militär ledamot i högsta domstolen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt
    dels d. 7 nov. 1929 hovrättsrådet i Svea hovrätt Torsten Paul Jonathan Petersson f. o. m. d. 11 nov. 1929;
    dels d. 22 nov. 1929 hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Ivar Lamech Wieslander f. o. m. d. 1 dec. 1929, med förklaring att denna

108 NOTISER.utnämning icke skall föranleda rubbning i det Wieslander meddelade förordnandet att inom jordbruksdepartementet biträda med vissa utredningsuppdrag;
    dels ock d. 20 dec. 1929 hovrättsrådet i Göta hovrätt Helge Arvid Sjögren f. o. m. d. 1 jan. 1930, med förklaring att denna utnämning icke skall föranleda rubbning i det Sjögren d. 1 april 1927 meddelade förordnandet att vara verkställande ledamot och sekreterare i fastighetsregisterkommissionen.
    K. M:t har vidare d. 20 dec. 1929 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt P. Poss, B. Scherdin, S. Turén och assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge H. Ericsson att f. o. m. d. 1 jan. t. v. t. o. m. d. 30 juni 1930 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Under år 1929 har förordnande första gången att tjänstgöra såsom revisionssekreterare meddelats d. 14 jan. för assessorn i Svea hovrätt B. O. Thuresson, d. 15 febr. för assessorn i Göta hovrätt P. G. Lindström; d. 1 mars för assessorn i Göta hovrätt B. Öhlin; d. 22 mars för assessorn i Svea hovrätt C.G.Eklund; d. 26 mars för assessorn i samma hovrätt K. E. Zuhr; d. 26 sept. för assessorerna i samma hovrätt A. F. Thelin och E. Säll samt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge O. Alsén och v. häradshövdingen i samma hovrättT. J. Molt; d. 11 okt. för assessorn i Svea hovrätt K. H. Nissen och d. 25 okt. för assessorn i samma hovrätt I. Hessius.