152 LITTERATURNOTISER.BIRGER EKEBERG. Die gemeinsame nordische Gesetzgebungsarbeit. Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft, hrsg vom Deutschen Juristen-Verein in Riga, 1929, s. 225—234.
    I 4:e häftet av nämnda tidskrift behandlar lagberedningens ordförande f. d. justitierådet Ekeberg det skandinaviska samarbetet på lagstiftningens område. Förutom en kortfattad översikt över detta lagstiftningsarbetes hittills vunna resultat lämnar förf. en redogörelse för arbetsmetoden vid samarbetet mellan länderna och de mål, man i Skandinavien uppställer för lagstiftandet. Förf. betonar vikten av större planmässighet vid uppdragandet av de framtida riktlinjerna för detta arbete, som redan burit så rika frukter, men konstaterar, att i de nordiska länderna ingen förordar en kodifikation efter den tyska B. G. B:s mönster, det vill med andra ord säga en vid den vetenskapliga systematiken bunden legislativ enhet.

 

    Svensk Försäkrings-Årsbok 1929. 14 årg. Meddelanden ang. privata försäkringsväsendet i Sverige på uppdrag av Svenska Försäkringsföreningen utg. av H. DURLING och S. STJERNSTRÖM. Sthm 1929. Iduns tryckeri-a.-b. 400 s. Inb. kr. 12.00.
    Såsom Sv. J. T:s läsare torde erinra sig, har i denna tidskrift plägat varje år inflyta en samling kortfattade notiser angående försäkringsmål avgjorda av hovrätterna. Fr. o. m. 1928 har emellertid uppgiften att offentliggöra dylika översikter omhändertagits av ovannämnda publikation. Den föreliggande årsboken innehåller sålunda uppgilter om rättsfall, avgjorda 1928. Meddelandena ha där utökats till verkliga referat och torde nu erbjuda större intresse än tidigare. Referenter äro hovrättsråden PHILIPP AASTRUP, OLOF LÖTHNER och GUNNAR BESKOW för resp. Svea hovrätt, Göta hovrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Jur. kand. FREDRIK CEDERIN refererar i årsboken ett urval av de utav Högsta domstolen under åren 1926—1928 avgjorda försäkringmål, vilka ej upptagits i N. J. A:s referatavdelning. Bland årsbokens övriga innehåll märkes en redogörelse för lagen om trafikförsäkring och koncessionsvillkoren för trafikförsäkringsrörelse av direktör MAC HALL.

 

Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale, intitulée dorénavant Commission internationale pénale et pénitentiaire. Ensemble de règles pour le traitement des prisonniers. Nouvelle serie n:o 5. Publié par le secrétaire-général de la commission dr J. SIMON VAN DER AA. Bern 1929. Stæmpfli & Cie. 22 s.
    På förslag från brittiskt håll har ovannämnda sammanslutning låtit utarbeta en samling regler i syfte att angiva de minimikrav, fångvården bör uppfylla i humanitärt och socialt avseende. Även i de länder, som på fångvårdens område nått längst i utvecklingen, lära förekomma straffanstalter, vilka ej fylla de uppställda fordringarna, och reglernas upphovsmän hoppas, att det nu framlagda minimiprogrammet skall tjäna till ett stöd för dem, som arbeta för fångvårdens förbättrande. — Häftet kan erhållas hos Stæmpfli & Cie i Bern för 1 schw. fr.