Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har d. 14 febr. 1930 utnämnt andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet Henry Ragnar Lindberg att vara byrådirektör å fångvårdsstyrelsens avdelning för straffregistret.

 

    Väglagskommittén. Chefen för kommunikationsdepartementet har d. 9 jan. 1930 uppdragit åt t. f. revisionssekreteraren Nils Teodor Ljunggren att vara sekreterare hos de sakkunniga för verkställande av revision av bestämmelserna om väghållningsbesvärets utgörande på landet samt om städernas allmänna vägar.

 

    Jordbruksdepartementet. Jämlikt K. M:ts bemyndigande har chefen för jordbruksdepartementet d. 9 jan. 1930 förordnat revisionssekreteraren Torsten Paul Jonathan Petersson att tillsvidare biträda inom jordbruksdepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt
    dels d. 24 jan. 1930 hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Sture Fredrik Benjamin Petersson fr. o. m. d. 1 febr. 1930, med förklaring, att denna utnämning icke skall föranleda rubbning i det Petersson meddelade förordnandet att tillsvidare, i egenskap av sakkunnig inom socialdepartementet, biträda med fortsatt behandling av frågan om en reformerad sjukförsäkring;
    dels d. 31 jan. 1930 hovrättsrådet i Svea hovrätt Harry Vilhelm Guldberg fr. o. m. d. 1 febr. 1930, med förklaring, att denna utnämning icke skall föranleda rubbning i det Guldberg meddelade förordnandet att tillsvidare vara ledamot av lagberedningen.
    Första förordnanden att tjänstgöra som revisionssekreterare hava meddelats, d. 16 jan. 1930 för assessorn i Skånska hovrätten Gunnar Dahlman, d. 31 jan. för assessorn i samma hovrätt Carl Werner, d. 7 febr. för assessorn i Skånska hovrätten Knut Ulfsparre och assessorn i Göta hovrätt Gustaf Eriksson samt d. 21 i samma månad för assessorn i Svea hovrätt Robert Nordenadler.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 16 jan. 1930 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därstädes Per Henrik von Ehrenheim;
    d. 7 febr. 1930 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn därstädes Hugo Georg Ludvig Wickström;
    K. M:t har vidare d. 24 jan. 1930 förordnat extra ordinarie notarierna vid Svea hovrätt Knut Elis Elliot, Sten Axel Eugen Björklund och Erik Gustaf Beling att vara assessorer vid samma hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 24 jan. 1930
    dels utnämnt till häradshövding i Nyköpings domsaga fr. o. m. d. 1 febr. 1930 revisionssekreteraren Emil Theodor Vitell,
    dels transporterat häradshövdingen i Umeå domsaga Ingemar Kramer att fr. o. m. d. 1 febr. 1930 vara häradshövding i Medelpads västra domsaga;
    d. 31 jan. 1930
    dels till häradshövding i Oppunda och Villåttinge härads domsaga fr. o. m. d. 1 febr. 1930 utnämnt revisionssekreteraren Carl Albert Brycker, med förklaring, att denna utnämning icke skall föranleda rubbning i det Brycker av vattenöverdomstolen meddelat förordnandet att t. o. m. d. 30 juni 1930 vara särskild vattenrättsdomare vid Västerbygdens vattendomstol,
    dels ock beviljat häradshövdingen i Uppsala läns södra domsaga Knut Axel Gustaf Olivecrona avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 10 febr. 1930;
    d. 21 febr. 1930
    dels till häradshövding i Hedemora domsaga fr. o. m. d. 1 mars 1930 utnämnt revisionssekreteraren Ivar Lamech Wieslander,
    dels ock beviljat avsked från häradshövdingämbetet åt häradshövdingen i

220 NOTISER.Luleå domsaga Nils Johansson fr. o. m. d. 1 april 1930 samt åt häradshövdingen i Västmanlands västra domsaga, Johan Olof Clarus Wallin fr. o. m. d. 1 maj 1930.