Nye danske Love. Under 15. April 1930 har Kongen stadfæstet Loven om Statsansættelse af Dommerfuldmægtige, jfr SvJT 1930 s. 205, og Lov om Forsikringsaftaler, som er udarbejdet paa Grundlag af det fællesnordiske Lovudkast og slutter sig nøje til dette; Loven skal træde i Kraft den 1. Januar 1932. Samtidig stadfæstedes Borgerlig Straffelov og Lov om Ikrafttræden af denne Lov; den længe imødesete Revision af Straffeloven er saaledes tilendebragt. Tidspunktet for Straffelovens Ikrafttræden fastsættes ved en af Justitsministeren mindst 6 Maaneder forud i Lovtidende indrykket Bekendtgørelse; Loven træder dog senest i Kraft den 1. Januar 1933, jfr SvJT 1930 s. 204.
 

Fh.

 

    Över den franska juryn höll den kände franske brottmålsadvokaten Henry Torrès d. 9 jan. 1930 föredrag i tysk-franska sällskapet i Berlin. Talaren framhöll, att jurysystemet trots alla angrepp bevarat sig såsom en av de viktigaste faktorerna i rättslivet. Talaren var anhängare av en reform i den riktningen, att juryn skulle få avgöra ej blott i sak- och skuldfrågan utan även hava inflytande på straffmätningen, vilken för närvarande är förbehållen domaren. På grund av de vida strafflatituderna kunde det med gällande ordning ej undvikas, att när juryn fann en tilltalad skyldig men ansåg att ett lågt straff borde utmätas, den förklarade den tilltalade ej skyldig av fruktan för att domaren skulle sätta straffet för högt. (Jfr härtill processkommissionens betänkande del I s. 49.)

 

    Ändring i tyska revisionsförfarandet. För fullföljd av mål till Reichsgericht har hittills i förmögenhetsrättsliga mål fordrats, att tvisteföremålets värde uppgår till 4,000 Mark. Denna summa revisibilis har år 1929 höjts till 6 000 Mark. En annan nyhet är, att Reichsgericht medgivits att fälla sitt avgörande utan föregången muntlig förhandling, även om parterna ej överenskommit, att detta må ske. Enligt uppgift av en författare i Internationales Anwaltsblatt har sistnämnda ändring vunnit ringa anklang i Reichsgericht. Genom nyssnämnda höjning av revisionssumman har en viss nedgång inträtt av de till Reichsgericht fullföljda målen, men det har redan visat sig, att nedgång ej alls skett i den utsträckning man hoppats. Genom att äktenskapsmålens antal ytterligare stegrats, har berörda nedgång mer än kompenserats. Balansen utgjordes d. 1 jan. 1930 av 2,351 mål mot 2,304 året förut. Mellan revisionsbegäran och dom förflyter i medeltal 10 — 12 månader. För att råda bot härpå har d. 1 mars 1930 antagits en lag om antagande av 8 — 10 adjungerade ledamöter (Hilfsrichter). Man hoppas, att balansen härigenom skall kunna bortarbetas på omkring tre år.

 

    Ny civilprocessordning för Jugoslavien har antagits år 1929. Dagen för ikraftträdandet skall bestämmas före 1932. Den nya civilprocessordningen ansluter sig till den österrikiska.