RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1930 slutgiltigt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:
    d. 26 februari: motioner (II: 258 och 342) om avskaffande eller förenkling av värnpliktsmönstringen (ALU 9), avslagen;
    motion (II: 253) ang. ändring av bestämmelserna rörande val av gode män vid lantmäteriförrättningar samt av ledamöter i ägodelningsrätt (ALU 10), avslagen;
    motion (II: 118) om ytterligare anstånd med fullständigt ordnande av de i 31 § lagen om fattigvården omförmälda anstalterna (ALU 11), avslagen;
    motion (II: 119) ang. lagstiftning om arbetslöshetsförsäkring (ALU 12), avslagen;
    d. 5 mars: motion (II: 348) om upphävande av andra stycket i 18 kap. 13 § strafflagen (FLU 11), avslagen;
    motion (II: 347) ang. lagändringar åsyftande att företagande av abort må bliva tillåtet (FLU 12), avslagen;
    motion (II: 264) om vissa ändringar i lagen om polisväsendet i riket (FLU 13), avslagen;
    d. 12 mars: motioner (I: 197 och II: 257) om lagstiftning rörande blindhetsersättning (ALU 13); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville så snart ske kunde för riksdagen framlägga förslag till blindvårdens ordnande på ett tillfredsställande sätt;

RIKSDAGEN. 309    k. prop. nr 110 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 31 mars 1922 (nr 130) ang. uppbörd av avgifter för försäkringar i riksförsäkringsanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 14), bifallen;
    d. 15 mars: motion (I: 211) om skrivelse till K. M:t ang. förhållandet mellan Arjeplog- och Karesuandolapparna samt lappförfattningarnas anknytning till det levande livet (FLU 14), delvis bifallen;
    motion (II: 256) ang. upphävande av vissa prästerskapet tillkommande privilegier (FLU 15); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville föranstalta om utredning, huruvida och i vilken ordning de privilegier för prästerskapet, som fortfarande kunde anses bestå i fråga om deltagande i kostnaden för byggnad och underhåll av prästgård samt i kostnaden för kyrkobetjäningens avlöning, måtte kunna upphävas;
    d. 19 mars: k. prop. (nr 10) med förslag till lag om testamente m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 16), prop. bifallen;
    d. 2 april: k. prop. (nr 31) med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 4 juni 1926 (nr 162) om arbetstidens begränsning ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 15), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. (nr 321) med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 4 juni 1926 (nr 163) om vissa inskränkningar beträffande tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 16); RD antog för sin del lag om vissa inskränkningar beträffande tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete;
    k. prop. (nr 71) med anhållan om riksdagens yttrande rörande vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1929 fattade beslut ävensom en i ämnet väckt motion (ALU 17), prop. delvis lämnad utan erinran;
    motion (II: 343) om förhöjning av de till vissa arbetare utgående livräntor på grund av olycksfall i arbete (ALU 19), avslagen;
    motion (II: 260) med förslag till lag om arbetarsemester (ALU 20), avslagen;
    k. prop. (nr 86) med förslag till lag om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m. m. och därav påkallade lagförslag (ALU 21), bifallen;
    k. prop. (nr 224) med förslag till lag om ändrad lydelse av 37 § 5 mom. förordningen d. 16 juni 1875 ang. inteckning i fast egendom och lag om ändrad lydelse av 121 § utsökningslagen (ALU 22), bifallen;
    d. 5 april: k. prop. (nr 65) med förslag till lag om bostadsrättsföreningar m. m. (FLU 18), bifallen;
    k. prop. (nr 174) med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 ang. förverkande i visst fall av spritdrycker och vin (FLU 19), bifallen;
    d. 8 april: motion (I: 39) om viss ändring i 40 § lagen om fattigvården (ALU 23), avslagen;
    motion (I: 5) ang. ändrad lydelse av 17 § lagen om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (ALU 24), avslagen;
    d. 24 april: k. prop. (nr 106) med förslag till lag om vägrätt m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 20), prop. bifallen;
    motion (I: 63) ang. ordnande av vissa lagfarts- och äganderättsförhållanden beträffande fast egendom (FLU 21); i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t ville skyndsamt föranstalta om utredning rörande de åtgärder, som kunna befinnas erforderliga för undanröjande av olägenheter av den flerstädes förekommande bristen på överensstämmelse mellan lagfarna hemmantal, å ena, samt de hemmantal, som för motsvarande fastigheter i jordregistret redovisats, å andra sidan;
    k. prop. (nr 214) med förslag till lag ang. upphävande av vissa särskilda bestämmelser om rätt domstol i mål ang. tjänstefel av postförvaltare, postiljon eller postförare (FLU 22), bifallen;
    d. 30 april: k. prop. (nr 215) med förslag till lag ang. ändring i 1 och 12 §§ lagen d. 5 juli 1884 om skydd för varumärken (FLU 24), bifallen.