O. HJ. GRANFELT. Straffrättslig häktning. 4:e omarb. uppl. Helsingfors 1930. Söderström. 65 s.
    F. d. justitierådet professor Granfelt i Helsingfors har utgivit en ny upplaga av den framställning rörande häktningsinstitutet, som han ursprungligen publicerade i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland år 1906. Denna senaste upplaga skiljer sig från den ursprungliga versionen framför allt genom att hänsyn tagits till de många ämnet angående lagbestämmelser, som sett dagen sedan avhandlingen först publicerades.

 

Lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning den 4 juni 1913. Med förklarande anmärkningar och sakregister utg. av EDVARD LINDERS. Sthm 1930. Norstedt. 138 s. Inb. kr. 4.25.
    I Norstedts gula serie har sekreteraren i Kungl. generaltullstyrelsen Linders utgivit en kommentar till ovan angivna lag. Förutom utdrag ur motiven innehåller volymen bl. a. ett stort antal korta notiser om betydelsefulla avgöranden av regeringsrätten och generaltullstyrelsen.

 

    I Sveriges officiella statistik ha utkommit redogörelser för brottsligheten 1927 och för domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet 1927 och 1928. I berättelsen om domstolarnas verksamhet ingår en utredning angående den fria rättegången under åren 1921 — 1928 samt en redogörelse för de statsunderstödda offentliga rättshjälpsanstalternas verksamhet åren 1920—1928.