Tionde internationella straffrätts- och fångvårdskongressen (X:e Congrès pénal et pénitentiaire international). År 1872 sammanträdde i London den första internationella penitentiärkongressen. Den andra avhölls i Stockholm 1878. Enligt planen skulle därefter sådana äga rum vart femte år. Mellan den 8:e kongressen i Washington 1910 och den 9:e i London 1925 vållade dock världskriget ett långt avbrott. Under tiden mellan kongresserna fungerar en internationell kommission, bestående av delegerade från de skilda staterna. Enligt

NOTISER. 409ett förra året fattat beslut har kommissionen utvidgat sin och kongressernas uppgift till att utöver fängelseväsendet omfatta även straffrätten, vilket utmärkts genom tillägg av ordet pénale i kommissionens och kongressernas namn.
    Till årets kongress, som hålles i Prag d. 25—30 aug. 1930, har Svenska kriminalistföreningen erhållit inbjudan att låta representera sig. I anledning härav har föreningens styrelse utsett advokaten frih. Georg Stjernstedt till föreningens delegerade vid kongressen. K. M:t har tidigare till representanter för Sverige utsett överdirektör G. Masreliez, prof. N. Stjernberg och landshövding S. Hagströmer.
    Tillträde till kongressen, som efter världskriget utgör den enda verkligt internationella sammanslutningen av kriminalister, står öppet för fängelsemän, domare, advokater, professorer m. fl.
    Vid kongressen behandlas bl. a. spörsmålen om skyddsåtgärdernas användning och klassificering, om önskvärdheten av en unifikation av straffrättens allmänna principer, om möjligheten att införa allenast en enda art av frihetsstraff, om de lämpliga reglerna angående straffverkställighet med hänsyn till fångarnas återupprättande, om cellstraffets användning såsom strafform, om resultatet av de villkorliga straffdomarnas och den villkorliga frigivningens användning och om reformer av dessa institut, samt om införande av barndomstolar. De frågor, som förekomma på kongressen, ha varit föremål för behandling i särskilda, av fackmän utarbetade rapporter, vilka före kongressen tillställas kongressdeltagarna.
    Priset för deltagande i kongressen är 25 guldfrancs, för vilket belopp kongressdeltagarna tillika erhålla de tryckta förhandlingarna. Kongressens officiella språk är franska, men tyska och engelska må ock användas.
    Anmälan om deltagande i kongressen kan göras till sekreteraren i den lokala organisationskommittén (Secrétaire du comité d'organisation local du X:e Congrés etc.) Jean Schmidt, Ministère de la Justice, Prag, till vilken deltagaravgiften likaledes insändas. Närmare upplysningar om kongressen kunna ock erhållas av den internationella kommissionens svenske medlem, överdirektör G. Masreliez, Stockholm, ävensom av ovan nämnda svenska delegerade.