410 NOTISER.    Det nordiske Juriststevne 1930. Såsom en fortsättning av det skandinaviska samarbete mellan unga jurister, som tog sig uttryck i juriststämmorna i Köpenhamn 1918, Stockholm och Uppsala 1926 samt Köpenhamn och Hindsgavl 1927, har Juristföreningen i Oslo beslutat att i samarbete med den norska avdelningen av föreningen Norden, Oslo stad jämte åtskilliga enskilda stiftelser och föreningar anordna en juriststämma i Oslo och Valdres under tiden d. 24 aug.—3 sept. 1930. Till mötet hava inbjudits juris studerande och yngre utexaminerade jurister från Danmark, Finland, Island och Sverige.
    Mötet kommer att öppnas d. 24 aug. med en högtidlighet å universitetet i Oslo, därvid, efter hälsningstal av olika officiella representanter, professor Fredrik Stang föreläser över ämnet: "Forgrunnsskikkelser innen nordisk rettsvidenskap". Dagen därpå sker avfärden till Valdres, där samtliga mötesdeltagare komma att inkvarteras å turisthotellet Breidablick, som är utomordentligt vackert beläget med en storslagen utsikt mot snöfjällen i Jotunheimen. Meningen med uppehållet i Breidablick är att skänka mötesdeltagarna tillfälle att genom kamratlig samvaro lära känna varandra, varjämte representanter för dansk, norsk och svensk rättsvetenskap hålla föreläsningar och diskussioner anordnas. Längre och kortare utflykter bl. a. till Jotunheimen komma att företagas. D. 30 aug. sker återfärden till Oslo, där mötet fortsätter till d. 3 sept. Oslo stad har inbjudit deltagarna till en större festlighet; dessutom kommer mötets kommitté att för dem anordna en bankett. Föreläsningarna komma att fortsätta i Oslo. Tillfällen att deltaga i de stora vid universitetet under ifrågavarande tidpunkt pågående festligheterna komma att beredas deltagarna. Utflykter samt besök vid domstolar och fängelser äro anordnade. I Oslo komma mötesdeltagarna att inkvarteras hos privata personer.
    Stevnets innbyderkollegium utgöres av justitiarius i Høiesterett Paal Berg, professorerna Fredrik Stang och Adolf Lindvik, høiesterettsadvokaterna J. M. Lund och Ole Røed samt ekspeditionschefen i Justisdepartementet Carl Platou. Stämmans värdskap utövas av professorerna Knoph och Lindvik med fruar. Stevnekommittéens ordf. är cand. jur. Arnljot Engh och dess sekreterare cand jur. Ole A. Bachke.
    Från Danmark och Sverige hava såsom föreläsare inbjudits professorerna Vinding Kruse och H. Munch-Petersen, Köpenhamn, professor R. Bergendal, Lund, samt presidenten K. Schlyter.

 

    Nordiskt konventionsförslag om verkställighet av domar. Under tiden den 28 april — 10 maj 1930 hava i Stockholm förhandlingar förts mellan delegerade för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om avslutande av en konvention angående erkännande och verkställighet av domar. Vid förhandlingarna har enighet uppnåtts om ett preliminärt förslag till en sådan konvention. Slutlig behandling av förslaget kommer att äga rum vid ett senare möte. Delegerade hava varit, från Danmark professor Bentzon, professor Munch-Petersen, nationalbankdirektör Schrøder och departementschef Svendsen, med sekretær Faurholt såsom sekreterare, från Finland förvaltningsrådet Grönvall, från Island kommittered Krabbe, från Norge höiesterettsdommer Alten och byråchefen Grette samt från Sverige presidenten friherre Marks von Würtemberg och f. d. justitierådet Ekeberg.