En nordisk tidskrift för internationell rätt. I motsats till flertalet främmande länder — däribland även småstater som Belgien, Holland och Schweiz — ha de nordiska länderna hittills icke ägt någon tidskrift för internationell rätt. Det är således en lucka inom vår tidskriftslitteratur, som fylles genom den tidskrift för internationell rätt, avsedd för alla de nordiska länderna, vars utgivande med det snaraste kommer att påbörjas under förutsättning att företaget vinner tillräcklig anslutning, vilket efter allt att döma synes bliva fallet. I tidskriftens redaktionsutskott ha inträtt några av Nordens ledande vetenskapsmän på den internationella rättens område, prof. Axel Møller (Danmark), ministern dr Rafael Erich (Finland), prof. Einar Arnorsson (Island), prof. Frede Castberg (Norge) och prof. Östen Undén (Sverige). Ansvarig utgivare blir den mångårige medarbetaren för Norden i "Niemeyers Zeitschriftfür internationales Recht" och "Revue générale de droit international public", ministerialsekretær Erik Brüel, Köpenhamn. — Tidskriften skall utkomma med 4 häften (om 4 ark) årligen. Uppsatserna komma att tryckas på de nordiska språken eller — i de fall då de särskilt rikta sig utåt — på något av världsspråken. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt den praktiska sidan av de aktuella internationellträttsliga spörsmålen, icke minst på den internationella privaträttens område.
    Abonnement å tidskriften till ett pris av tio kronor per år kan tecknas hos A.-B. Lundequistska Bokhandeln, Uppsala.

 

    The Annals of The American Academy of Political and Social Science är en skriftserie utgiven av ett 1889 stiftat samfund för diskussion av statsvetenskapliga och sociala frågor. Sekretariat och redaktion äro förlagda till Philadelphia. Seriens i september innevarande år utgivna häfte är ägnat åt sambandet mellan lag och socialt hjälparbete och innehåller ett tjugotal uppsatser, däri olika författare från skilda synpunkter belysa hithörande spörsmål. De berörda huvudproblemen — t. ex. faran av att lagen genom näringslivets och levnadsförhållandenas snabba utveckling framstår som efterbliven, svårigheten för den medellöse att få advokathjälp i rättegång — torde äga sin aktualitet i de flesta nutida stater; uppsatsernas enskildheter meddela även en god inblick i säregna amerikanska förhållanden.

H. B—d.