Det femtonde nordiska juristmötet äger rum i Stockholm d. 27 — 29 aug. 1931 (se SvJT 1930 s. 302). Följande diskussionsprogram har uppgjorts.
    Första och tredje mötesdagarna hållas plenarsammanträden för behandling av ämnena "Partsförhör i tvistemål" med prof. Th. Engströmer i Uppsala som inledare och Højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne i Köpenhamn som korreferent samt "Stats och kommuns ansvar för sina tjänstemäns handlingar" med prof. F. Castberg i Oslo som inledare och äldre förvaltningssekreteraren M. Aura i Helsingfors som korreferent.

496 NOTISER.    Å andra mötesdagen hållas sektionssammanträden, vid vilka följande ämnen skola behandlas:

1. "Minoritetsskydd i aktiebolag", inled. prof. L. Cederberg, Helsingfors;

2. "Bojkott från rättslig synpunkt", inled. prof. R. Bergendal, Lund;

3. "Bör det danska inskrivningsväsendet efterliknas i de övriga nordiska länderna?", inled. prof. A. Lindvik, Oslo;

4. "Rättsliga tvångsmedel mot staten eller mot kommun", inled. prof. P. Andersen, Köpenhamn.
    Det fjortonde nordiska juristmötet i Köpenhamn 1928 beslöt anmoda den gemensamma styrelsen för det femtonde nordiska juristmötet att taga i övervägande, om och i vilken omfattning tillfälle skulle kunna lämnas mötets medlemmar att under mötet hålla föredrag i juridiska ämnen. I anledning härav hava delegerade för lokalstyrelserna vid sammanträde i Stockholm beslutat anmoda till juristmötena anslutna jurister, som önska vid mötet hålla sådant föredrag, att före 1930 års utgång därom göra anmälan till vederbörande lokalstyrelse med uppgift om ämne för föredraget. Envar, som gjort sådan anmälan, har sedermera att före den 1 mars 1931 emotse besked, huruvida plats för det anmälda föredraget kan beredas på mötets program. Den svenska lokalstyrelsens adress är Rosenbad 2IV, Stockholm.