Nya författningar. Då de författningar, som utkommit i Svensk författningssamling sedan junihäftet av SvJT utgavs, icke äro tillräckligt många för att lämna material till en avdelning av lagsamlingen även för nu föreliggande häfte, lämnas här uppgifter om några av de viktigare bland dessa författningar.
    Genom lagen d. 6 juni 1930 (nr 202) om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet åsyftas att säkerställa skogens värde såsom pant vid den utvidgning av den primära jordbruksfastighetskrediten, som består uti att växande skog inryckes i fastighetsbelåningen. Lagen träder i kraft d. 1 jan. 1931. Den kommer att i sin helhet återgivas i lagsamlingen.
    Sjöarbetstidslagen d. 13 juli 1926 (nr 398), vilken lag gäller t. o. m. d. 31 dec. 1930, skall enligt lag d. 13 juni 1930 (nr 218) äga fortsatt giltighet, t. o. m. d. 31 dec. 1933, därvid i 9 §, som handlar om arbetstid vid fartygs ankomst till eller avgång från hamn, ävensom i lagens slutbestämmelser vidtagits vissa ändringar att gälla fr. o. m. d. 1 jan. 1931.
    Lagen d. 13 juni 1930 (nr 223) om ändrad lydelse av 2 § 4:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt har föranletts av den vid 1929 års riksdag beslutade omorganisationen av vägväsendet. Ändringen innebär i sak, att mål om sådant bidrag eller understöd av statsmedel, som länsstyrelse må bevilja eller skall på rekvisition utbetala, undantages från regeringsrättens handläggning, där fråga är om bidrag till väg- och brobyggnadsföretag. Lagen har trätt i kraft d. 1 juli 1930.
    Under nr 251—262 har promulgerats den reviderade kommunallagstiftningen, främst lagen om kommunalstyrelse på landet (nr 251), lagen om kommunalstyrelse i stad (nr 252), lagen om församlingsstyrelse (nr 259) och lagen om skolstyrelse i vissa kommuner (nr 262). Såsom en konsekvens av lagen om kommunalstyrelse på landet har utfärdats lag d. 13 juni 1930 (nr 263) om ändrad lydelse av 59 och 63 §§ i 1891 års väglag.
    Den 3 juli 1930 har utfärdats lag (nr 267) om bokföring vid enskild järnväg. Lagen, som med vissa övergångsbestämmelser träder i kraft d. 1 jan. 1931, innehåller stadganden avvikande från föreskrifterna i bokföringslagen d. 31 maj 1929 (jfr 14 § i denna lag) samt från lagen om aktiebolag d. 12 aug. 1910. I samband härmed står lagen d. 3 juli 1930 (nr 268) om ändrad lydelse av lagen d. 22 juni 1911 (nr 53 s. 1) om järnvägsaktiebolag.
    Ny motorfordonsförordning och ny vägtrafikstadga hava utfärdats d. 20 juni 1930 (nr 284 och 285) att träda i kraft d. 1 jan. 1931. Till motorfordonslagstiftningen höra därjämte följande författningar av s. d., nämligen: förordningen nr 286 om ändrad lydelse av 3, 6 och 18 §§ i KF 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt, kungörelsen nr 287 om ändrad lydelse av 5—7 §§ KK 12 dec. 1924 (nr 513) ang. uppbörd av automobilskatt m. m. samt kungörelsen nr 288 om särskild skatt i vissa fall för användande i trafik av motorfordon, som icke registrerats.
    Genom förordning d. 13 juni 1930 (nr 215) har procenttalet för inkomstoch förmögenhetsskatten för år 1930 fastställts till 145. Enligt kungörelse s. d. (nr 222) skola av utjämningsskattens grundbelopp för år 1930 uttagas 85 procent.

500 NOTISER.    Slutligen må nämnas, att i KF 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften och KF 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen vidtagits åtskilliga detaljändringar (se SFS nr 243 och 244).