ALGOT BAGGE. Les conflits de lois en matière de contrats de vente de biens meubles corporels. Paris 1929. Librairie Hachette. 108 s.

 

    Bogen fremtræder som Led i Académie de Droit International's Publikationer og er blevet til paa Grundlag af Forelæsninger, som Justitierådet Algot Bagge i Sommeren 1929 holdt ved Akademiet i Haag. Henved Halvdelen af Bogen optages af en væsentlig refererende Fremstilling af den internationale Privatrets Historie og Grundlag, samt vedrørende Begreberne ordre public, renvoi og qualifications de droit. Paa disse Punkter indeholder Bogen ikke ret meget, der er af Interesse for den, som blot har noget Kendskab til international Privatret. Naar Forfatteren har medtaget disse Afsnit er Grunden hertil sikkert ikke alene den, at Bogen er et Optryk af hans Forelæsninger, men ogsaa den Ide som endnu findes hos mange, der beskæftiger sig med international Privatret, at saadanne almindeligt holdte Betragtninger over Fagets Grundbegreber nu engang hører med, naar man vil behandle et specielt Spørgsmaal indenfor dette. Dette er imidlertid en Misforstaaelse. Der er ingen, der

 

36 — Svensk Juristtidning 1930.

562 O. A. BORUM.længere tænker paa at bestride den internationale Privatrets Berettigelse, og dennes Grundbegreber staar lige saa klart som de tilsvarende Begreber indenfor andre Retsdiscipliner. Megen Tid og Plads vilde spares ved Udeladelse af saadanne almindelige Udviklinger.
    Til disse mere almindelige Afsnit skal kun gøres den Bemærkning, at naar Forfatteren S. 91—92 udtaler, at Praksis velvillige Stilling til Renvoiteorien er saa meget mere mærkelig, som den ikke kan anses for dikteret af Bekvemmelighedshensyn, idet den komplicerer Proceduren mere end den simplificerer den, saa er det herved ganske overset, at Domstolenes Forkærlighed for Renvoiteorien i meget væsentlig Grad er bestemt af, at de ved Hjælp af denne naar til at anvende lex fori, hvad de fleste Dommere vist ubetinget vil foretrække.
    Betydelig større Interesse frembyder den Del af Afhandlingen, der direkte behandler Lovkonflikterne vedrørende Køb og Salg af Løsøre. I Kapitel IV og VI over L'autonomie des parties og Règles normalement applicables au contrat de vente gives der en klar Fremstilling af Problemet om Partsautonomien og den for Købekontrakten normalt kompetente Lov. Forfatteren paaviser — under stadig Hensyntagen til den i de vigtigste europæiske Lande gældende Ret — de Vanskeligheder som Anvendelsen af saavel lex loci contractus som lex loci solutionis møder ved de indviklede Retstilfælde, som den internationale Handel ofte giver Anledning til. Bagge opstiller som teoretisk Hovedregel Sælgerens Ret, men gør betydelige praktiske Indrømmelser til Køberens Ret, saaledes naar Handlen er afsluttet af Sælgeren eller dennes Repræsentant under Ophold i Køberens Land. Ligeledes aabnes der Plads for de paa Modtagelsesstedet gældende Regler angaande Varens Undersøgelse, Formen for og Fristen inden hvilken Undersøgelse og Reklamation skal finde Sted, samt Modtagerens Rettigheder og Forpligtelser m. II. t. de Varer som han afviser. Endelig anses Handler der indgaas paa en Børs, Messe eller et Marked for underkastet lex loci. I et særligt Kapitel gøres der Rede for de Vanskeligheder som de forskellige Landes afvigende Regler om Risikoovergangen medfører.
    Bagge, der har haft en betydelig Indflydelse paa det af International Law Association udarbejdede Forslag til en international Konvention om Lovkonflikter vedrørende Køb og Salg af Løsøre, som behandledes paa Haagerkonferencen i 1928, gaar desværre ikke nærmere ind paa dette interessante Forslag, hvis Hovedtræk kun lige nævnes. Men gennem den Kritik, der fremsættes af tidligere hævdede Opfattelser, ydes der et værdifuldt Bidrag til Forstaaelsen af de Ideer, som Forslaget er Udtryk for.
    En international Konvention, hvorved der tilvejebringes fælles Regler angaaende Lovkonflikter vedrørende Køb og Salg af Løsøre, vilde være et utvivlsomt Gode for Handelen mellem Landene, idet den i hvert Fald i mange Tilfælde paa Forhaand vilde gøre det klart, efter hvilket Lands Lov en eventuel Proces kan ventes paadømt. Den Interesse som Forslaget har mødt fra de forskellige Handelsor-

ANM. AV ALGOT BAGGE: LES CONFLITS DE LOIS. 563ganisationers Side er et vægtigt Vidnesbyrd herom. En saadan Konvention vil imidlertid ikke kunne gennemføres uden betydelig Resignation fra de forskellige Landes Side, idet mange tilvante Forestillinger og Regler maa opgives, hvis Enighed skal opnaas. Af afgørende Betydning særlig for Danmarks Vedkommende vil det formentlig være, om England, der er den store Aftager af de danske Landbrugsprodukter, slutter sig til Konventionen.
 

O. A. Borum.