ERIK SÖDERSTRÖM. Styrelse och likvidatorer i aktiebolag. Sthm 1930. A. V. Carlsons Bokförlagsaktiebolag. XVI + 408 s. Inb. kr. 12.50.

 

    Förf., som förut utgivit några praktiska framställningar av aktiebolagsrättsliga ämnen, fullföljer med denna bok det prisvärda syftet att underlätta styrelseledamöters och likvidatorers icke alltid så friktionsfria umgänge med aktie-

LITTERATURNOTISER. 567bolagsrätten. I formen framträder boken såsom ett mellanting mellan kommentar och systematisk handbok. Förf. låter nämligen i första hand lagtexten — aktiebolagslagen och andra ifrågakommande författningar — själv tala men omgrupperar lagstadgandena i avsikt att få fram en överskådlig och för praktiskt bruk bekväm disposition. I det så omstuvade lagmaterialet inströs referat av och hänvisningar till en ansenlig mängd rättsfall samt utdrag ur rättslitteratur, lagmotiv m. m. Ur egen fatabur bidrar förf. med längre eller — vanligen — kortare anmärkningar. Vidare innehåller boken en samling av ämnet berörande lagar och författningar in extenso samt ett antal formulär. — Ehuru egentligen avpassad för aktiebolagsfunktionärer utan juridisk utbildning har boken otvivelaktigt sitt värde även för jurister såsom en innehållsrik materialsamling och såsom en källa för praktiska upplysningar och synpunkter. I mer teoretiska tvistefrågor är förf:s framställning helt naturligt ej djupgående och ej heller alltid alldeles anmärkningsfri.
 

H. N.