Justitiedepartementet. K. M:t har dels d. 26 sept. 1930 förordnat assessorn vid Svea hovrätt Gustaf Eklund att fr. o. m. d. 1 okt. 1930 t. v. vara extra ledamot för lagärenden i departementet, dels ock d. 11 okt. 1930 utnämnt och förordnat förste amanuensen Axel Wennerholm att vara andre kanslisekreterare.
    Vidare har K. M:t d. 3 okt. 1930 förordnat t. f. revisionssekreteraren hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Ove Hesselgren att fr. o. m. d. 14 i samma månad biträda inom departementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Riksdagens arbetsformer. Sedan K. M:t d. 28 aug. 1930 beslutit tillsätta en kommitté med uppdrag att verkställa utredning av frågan rörande riksdagens arbetsformer samt en av ledamöterna f. d. generalkrigskommissarien Värner Rydén avlidit, har K M:t d. 3 okt. 1930 förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson i Råstock att i Rydéns ställe vara ledamot i kommittén. Med stöd av K. M:ts bemyndigande har statsrådet och chefen för justitiedepartementet d. 21 okt. 1930 förordnat t. f förste kanslisekreteraren i kommunikationsdepartementet Erik Axel Westling att vara sekreterare hos kommittén. (Ang. kommitténs sammansättning se SvJT 1930 s. 506).

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har d. 17 okt. 1930 förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson i Råstock och ledamoten av riksdagens första kammare häradshövdingen Assar Åkerman att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1931 t. v. till utgången av år 1933 vara fångvårdsfullmäktige.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har d. 20 sept. 1930 förordnat assessorn vid Svea hovrätt Konrad Persson att t. v. såsom sakkunnig biträda å departementets lagbyrå med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

NOTISER. 607    Vidare har K. M:t d. 24 okt. 1930 förordnat t. f. revisionssekreteraren assessorn vid Göta hovrätt Gustaf Eriksson att fr. o. m. d. 15 nov. 1930 t. v. biträda prof. Ragnar Bergendal vid fullgörandet av honom lämnat uppdrag att inom departementet biträda med utredning rörande vissa med frågan om tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter sammanhängande spörsmål ävensom att, i den mån Eriksson icke härigenom tages i anspråk, såsom sakkunnig å departementets lagbyrå biträda med de utredningsuppdrag, som av departementschefen överlämnas till honom.