608 NOTISER.    Förslag till häradshövdingämbeten.
    Svea hovrätt har d 3 okt. 1930 till erhållande av lediga häradshövdingämbetet i Sollentuna och Färentuna härads domsaga förordat ende sökanden v. häradshövdingen Gunnar Lundström.
    Göta hovrätt har
    d. 30 sept. 1930 dels på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Vätle, Ale och Kullings härads domsaga uppfört v. häradshövdingarna Hjalmar Torell, Torsten Brandt och Gustaf Glifenberg i nu nämnd ordning, dels ock på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Nordals, Sundals och Valbo härads domsaga uppfört Torell, Glifenberg och v. häradshövdingen Emil Severin i nu nämnd ordning;
    d. 4 nov. 1930 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Hallands läns södra domsaga uppfört Torell och Severin i nu nämnd ordning.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har d. 14 okt. 1930 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga uppfört Torell, t. f. revisionssekreteraren v. häradshövdingen Ture Johan Molt och Glifenberg i nu nämnd ordning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 20 sept. 1930 beviljat avsked för rådmannen i Stockholm Arthur Hafström fr. o. m. d. 1 okt. 1930;
    d. 7 nov. 1930 utnämnt och förordnat dels förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Gunnar Junker att vara rådman i Stockholm, dels ock t. f. polismästaren i Hälsingborg Einar Otto Johan E:son Ulfsberg att vara rådman och polismästare i nämnda stad.

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har d. 11 okt. 1930 förordnat t. f. notarien vid Överståthållarämbetet för polisärenden Gunnar Biörklund att tills vidare t. o. m. d. 31 dec. 1930 uppehålla en biträdande polisdomarbefattning vid polisdomstolen i Stockholm.

 

    De juridiska fakulteterna. Professorn i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms högskola jur. o. fil. dr Carl Delin har d. 1 sept. 1930 avgått från sitt ämbete på grund av uppnådd pensionsålder. Den av honom innehavda professuren har förklarats till ansökan ledig.
    Förste kanslisekreteraren i justitiedep. Israel Myrberg har d. 16 sept. 1930 vid Uppsala universitet disputerat för juris doktorsgrad över en avhandling med titeln "Om statstjänstemäns oavsättlighet. En rättsdogmatisk undersökning."
    Professuren i processrätt vid Lunds universitet efter prof. Kallenberg, vilken d. 16 aug. 1931 ingår i pensionsåldern, har förklarats till ansökan ledig. Vid ansökningstidens utgång ha som sökande anmält sig docenterna vid Uppsala universitet Einar Henrik Heimer och Karl Olivecrona.
    Vid Lunds universitet har jur. dr Hjalmar Karlgren d. 27 okt. 1930 föreläst för docentur i civilrätt över ett av juridiska fakulteten förelagt ämne, »Testamentsklander och annan testamentstvist». Fakulteten har d. 31 i samma månad beslutit hemställa om docentförordnande för Karlgren, varefter universitetskanslern d. 11 nov. 1930 förordnat Karlgren till docent i civilrätt vid universitetet.