Juristföreningen i Kristianstad har under år 1930 sammanträtt en gång, d. 26 april. Vid sammanträdet, som var talrikt besökt, höll revisionssekreteraren Erik Lind föredrag om den nya testamentslagen. Till ledamöter av föreningens styrelse för en tid av två år utsågos revisionssekreteraren Erik Lilienberg och landskamreraren Ivan Fr. Regner i Kristianstad, häradshövdingen Karl Söderström i Ronneby samt kronofogden A. Sjöström och rådmannen Nils Kamph.

 

    Nordvästra Skånes Juristförening hade sitt årssammanträde å rådhuset i Hälsingborg d. 13 sept. 1930. Samtidigt höllo Juristföreningen för Skåne och Blekinge samt Föreningen Yngre jurister i Skåne och Blekinge sina årsmöten i Hälsingborg. Sedan föreningsangelägenheterna behandlats hölls ett gemensamt sammanträde av alla tre föreningarna (se ovan).
    Styrelsen i Nordvästra Skånes Juristförening omvaldes och består av borgmästarna Johan Bååth, ordf., och August Munck af Rosenschöld, v. ordf., advokaterna Erich Bunth och Olof Lundqvist samt häradshövdingen Axel Brunnberg.

 

    Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge. Sedan den år 1906 bildade Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge under 1913 upphört med sin verksamhet, rekonstruerades föreningen vid sammanträde i Hälsingborg d. 13 sept. 1930 och har nu ett 40-tal medlemmar.
    Föreningens syfte är att söka tillvarataga de yngre e. o. domstolsjuristernas rätt och intresse samt att verka för kamratskap och personligt närmande mellan såväl de yngre juristerna inbördes som mellan dem och deras äldre kolleger.
    Föreningens styrelse består av e. o. notarien Bo Pfannenstill, ordf., bitr. domaren Yngve Kristensson, v. ordf., e. o. notarien Nils Falk, sekr. och kassör, bitr. domaren Thomas Munck af Rosenschöld och bitr. fiskalen Gunnar Lindskog.
    Omedelbart efter föreningens rekonstruktion avhölls gemensamt sammanträde med Juristföreningen för Skåne och Blekinge samt Nordvästra Skånes Juristförening. Dessutom har föreningen hållit sammanträde i Malmö d. 13 dec. tillsammans med Juristföreningen för Skåne och Blekinge samt Malmö— Lunds Juristförening. Vid dessa sammanträden höllos de föredrag, som angivits i notis här ovan.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1930 haft fyra sammanträden, varvid föredrag hållits: av revisionssekreteraren Harry Guldberg över ämnet: "Den föreslagna testamentslagstiftningen", av presidenten Karl Schlyter över ämnet: "Huvuddragen av en reform av inskrivningsväsendet", och av prof. Karl Benckert över ämnet: "Om kreditgivning mot säkerhet i avbetalningskontrakt". Dessutom har inledningsanförande till diskussion hållits av advokaten Gunnar Bomgren över ämnet: "Bestämmelserna om konkursgäldenärs vårdslöshet mot borgenärer".

106 NOTISER.    Juristklubbens medlemmar hava under året varit inbjudna dels till sammanträde hos Börssällskapet i Göteborg för åhörande av ett föredrag av höiesterettsadvokat Kr. Fr. Brögger, Oslo, över ämnet: "Aktiespekulationer i oldtid og nutid", dels ock jämte Göteborgs läkaresällskap till sammanträde i Psykologisk-filosofiska föreningen i Göteborg för åhörande av ett föredrag av överläkaren vid Oringe hospital dr H. Helweg över ämnet: "Om Grænsen mellem sjælelig Normalitet og Abnormitet".
    Till styrelse valdes vid sammanträde d. 5 dec. assessorn Gudmund Hammar ordf., advokaten M. R. Henriques, v. ordf., advokaten Johan Ramberg, sekr., mantalsdirektören Otto Meijer, skattm., assessorn Herman Baagøe, bibl., och e. o. hovrättsnotarien Erland Hagéus, sexmästare.