KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1929 OCH 1930.1

 

A. CIVILRÄTT.

 

    Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. 
1. Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap m. m. Norstedt. 130 s. Ju. 1929: 12.

    Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden.
2. Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge angående indrivning av underhållsbidrag m. m. Norstedt. 59 s. Ju. 1929: 13.
    Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 3. Förslag till lag omtestamente m. m. Norstedt. (2), 448 s. Ju. 1929: 22.
    Förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis m. m. Norstedt. 206 s. Ju. 1930: 25.

 

B. SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

1. FASTIGHETS-, JAKT-, GRUV-, VATTEN- OCH EXPROPRIATIONSRÄTT M. M.

 

    Sammandrag av yttranden över 1928 års sakkunnigbetänkande med förslag till stadsbyggnadslag och författningar, som därmed hava samband. Idun. 398 s. Ju. 1929: 38.
    Betänkande med förslag till lag om handläggning av inskrivningsärenden m. m. Marcus. vij. 200 s. Ju. 1930: 29.

 

2. HANDELS-, BANK-, SJÖ- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT, LITTERÄR ÄGANDERÄTT M. M.

 

    Betänkande med utkast till lagstiftning om ekonomiska föreningars rätt att driva inlåningsrörelse. Marcus. 39 s. Fi. 1929: 15.
    Förslag till ändringar i lagstiftningen om rätt till litterära och konstnärliga verk. Norstedt. (6), 114 s. Ju. 1929:37.
    Utkast till lagbestämmelser om befraktning. Norstedt. 154 s. Ju. 1930: 11.

 

C. STRAFFRÄTT.

 

    Falsk förklaring. Falsk angivelse m. m. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 8. Av J. C. W. THYRÉN. Lund, Berling. 217 s. Ju. 1929:26.
    Brott emot myndighet m. m. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 9. Av J. C. W. THYRÉN. Lund, Berling. 312 s. Ju. 1930: 24.

 

D. PROCESSRÄTT.

 

    Yttranden av häradshövdingar och rådhusrätter över processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Norstedt. iv, 325 s.Ju. 1929: 25.
    Yttranden i anledning av betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rätte-

 

1 Jfr för åren 1922-1926 SvJT 1927 s. 211 och för åren 1927-1928 SvJT 1929 s. 164.

156 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1929 OCH 1930.gångsreformen. 1. (Hovrätter, nedre justitierevisionen, justitiekanslern, häradshövdingar.) Norstedt. v, 304 (2) s. Ju. 1929:30.
    Yttranden i anledning av betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. 2. (Rådhusrätter, vissa centrala verk, länsstyrelser, vissa sammanslutningar.) Norstedt. v, 431 s. Ju. 1929:31.
    Förberedande utredning angående omorganisation av landsfiskalsbefattningarna m. m. Marcus. 64 s. S. 1930:31.

 

E. STATSRÄTT.

 

    Förslag till vissa ändringar i vallagen för skyddande av partibeteckningar. Norstedt. (4), 38 s. Ju. 1930: 5.

 

F. FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

1. ALLMÄN STATS- OCH KOMMUNALFÖRVALTNING.

 

    Domänverkets omfattning, uppgifter och organisation. Tiden. 333 s. 1 karta. Fi. 1930: 8.
    Utredning och förslag beträffande åtgärder för ökad användning av svenska lantbruksprodukter vid allmänna inrättningar m. m. Marcus. 21 s. 3 tab. Jo. 1930: 10.
    Utredning angående kommunalförvaltningens ordnande i städerna efter processreformens genomförande. Marcus. 250 s. S. 1930: 13.
    Betänkanden med förslag angående skärpta kontrollföreskrifter rörande landsfiskalers och med dem jämställda befattningshavares medelsförvaltning m. m. Beckman. 199 s. S. 1930: 16.
    1928 års lönekommitté. Betänkande med förslag till allmänt avlöningsreglemente för ordinarie tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen. Norstedt. 346 s. Fi. 1930:17.
    Distriktsveterinärlönesakkunnigas utredning och förslag beträffande ordnandet av distriktsveterinärernas anställnings- och avlöningsförhållanden. Marcus. 111 s. Jo. 1930:18.
    1928 års lönekommitté. Betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare vid undervisningsväsendet. Norstedt. vij, 371 s. Fi. 1930: 20.
    1930 års militäravlöningssakkunniga. Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente m. m. Beckman. vj, 227 s. Fö. 1930: 36.

 

2. POLITI-, SUNDHETS- OCH FATTIGVÄSEN.

 

    Berättelse rörande studier i vissa sinnessjukvårdsfrågor — särskilt arbetsterapi och hjälpverksamhet — i Danmark, Tyskland, Holland och Schweiz. Norstedt. 117 s. S. 1929:7.
    Betänkande med förslag till lagstiftning om åtgärder mot lösdriveri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av samhällsskadlig art. Norstedt. 208 s. S. 1929: 9.
    Förslag till omorganisation av rättsobducentväsendet m. m. Norstedt. 66 s. 1 karta. S. 1929: 11.
    Betänkande med förslag till steriliseringslag. Beckman. 111 s. S. 1929: 14. Förslag till lag angående bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootilag) och förordning med närmare föreskrifter angående bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootiförordning). Norstedt. 154 s. Jo. 1929: 18.
    Betänkande med förslag till lagstiftning om alkoholistvård. Marcus. 126 s. S. 1929: 29.
    Betänkande angående granskning av för vissa sjukhus gällande särbestämmelser. Norstedt. 97 s. S. 1930:21.

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1929 OCH 1930. 157    Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag till epizootilag och epizootiförordning. Norstedt. 58 s. Jo. 1930: 22.
    Betänkande med förslag till ytterligare åtgärder för bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur. Beckman. 124 s. Jo. 1930:23.
    Betänkande och överarbetat förslag rörande uppförande av Karolinska sjukhuset m. m. Hæggström. viij, 78 s. 2 situationsplaner. E. 1930: 34.

 

3. SOCIALLAGSTIFTNING.

 

    Betänkande och förslag angående tryggande av hos enskild arbetsgivare anställd personals rätt till utfäst pension. Norstedt. 92 s. Ju. 1929: 3.
    Betänkande angående en reformerad sjukförsäkring m. m. Beckman. vj, 99 s. S. 1929: 24.
    Betänkande angående moderskapsskydd. Norstedt. 213 s. S. 1929: 28. 1928 års pensionsförsäkringskommitté och organisationssakkunniga. Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar. Norstedt. 402 s. S. 1930: 15.

 

4. NÄRINGSRÄTT.

 

    Betänkande angående statens medverkan för vinnande av ökad skogsproduktion å vissa marker. Marcus. 120 s. Jo 1929: 27.
    Betänkande angående statslån till kommuner för inköp av skogsmark i vissa fall. Marcus. 95 s. Jo. 1929: 34.
    Jordbruksutredningens betänkanden. 1. Betänkande angående åtgärder för vete- och rågmarknadens stödjande. Beckman. 76 s. Jo. 1930: 1.
    Skydd för äldre kulturföremål. Idun. 191 s. H. 1930:3.
    Jordbruksutredningens betänkanden. 3. Betänkande angående vissa åtgärder för mejerihanteringens och smörexportens befrämjande. Beckman. vij, 129 s. 11 pl. Jo. 1930: 4.
    Utredning i sockerfrågan. Marcus. 280 s. 2 diagram. Jo. 1930:35.
    Förslag till förordning angående film. Marcus. 35 s. K. 1930: 26.
    Förslag till förordning angående biografer och biografföreställningar m. m.Marcus. 50 s. K. 1930: 28.

 

5. KOMMUNIKATIONSVÄSEN.

 

    Betänkande och förslag angående vissa ekonomiska spörsmål berörande enskilda järnvägar. Beckman. 64 s. K. 1929: 2.
    Betänkande med förslag till förordning om motorfordon m. m. jämte därmed sammanhängande författningar samt till stadga om trafiken å vägar och gator. Marcus. 305 s. K. 1929: 16.
    Betänkande och förslag rörande understöd åt den civila luftfarten. Beckman. 198 s. K. 1929: 21.
    Betänkande med förslag till lotsförordning samt andra författningar och föreskrifter rörande lotsverket. Marcus. XV, 365 s. H. 1930: 7.

 

6. FINANSVÄSENDE.

 

    Svenska aktiebolags balansräkningar åren 1911—1925. Tiden. 529 s. Fi. 1929: 4.
    Betänkande angående rationell skatteuppbörd. Marcus. 334 s. 5 utkast till blanketter. Fi. 1929: 17.
    Förslag till tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförordningen med motivering jämte utkast till anvisningar till nämnda föreskrifter. Norstedt. 72 s. Fi.1929: 23.
    Statskontorets utlåtande i fråga om grunderna för den olika verk och myndigheter åliggande placeringen av statsverkets jämte därtill hörande fonders kapital. Norstedt. 93 s. Fi. 1929: 35.
    Betänkande angående primär jordbruks- och skogskredit. Beckman. 94 s. Jo. 1929: 36.
    Jordbruksutredningens betänkanden. 2. Betänkande angående jordbruketskreditförhållanden. Beckman. viij, 179 s. Jo. 1930: 2.

158 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1929 OCH 1930.G. KYRKORÄTT.

 

    Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 6. Kopparbergs län. Av Henrik Bovin. Beckman. lij, 718 s. E. 1929: 5.
    Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen. Del 1. Marcus. vj, 370 s. E. 1929: 39.
    Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen. Del 2. Bilagor. Marcus. 162 s. E. 1929: 40.

 

H. INTERNATIONELL RÄTT.

 

    Gränsen för Sveriges territorialvatten. Av TOUSTEN GIHL. Norstedt. 312 s. U. 1930: 6.

S. M.