Brottsligheten år 1928. Statistiska centralbyrån har d. 15 dec. 1930 till K. M:t avgivit sin berättelse rörande brottsligheten i riket under år 1928.
    Av berättelsen, vars uppgifter helt och hållet äro grundade på domstolarnas utslag i första instans, inhämtas, att antalet brott och förseelser för vilka personer sakfällts utgjort: enligt strafflagen 48,613 (därav för brott mot 11: 15 och 18: 15 SL 35,352 samt för brott mot egendom 7,345), enligt tryckfrihetsförordningen 11, enligt strafflagen för krigsmakten 933 samt enligt »andra lagar, förordningar m. m.» 57,025. Sammanlagda antalet brott och förseelser uppgår alltså till 106,582, utvisande en stegring i förhållande till år 1927 med 4,755. Av denna ökning kommer större delen på gruppen brott och förseelser mot »andra lagar, förordningar m. m.»; under denna grupp redovisas överträdelser av vägtrafikstadgan och motorfordonsförordningen. Framhållas må, att totala antalet brott och förseelser överstiger icke blott medeltalet för femårsperioden 1921—1925 utan även den årliga genomsnittssiffran för de fem kristidsåren 1916—1920.
    Enligt vad centralbyrån anmäler, kommer en mera ingående framställning rörande särskilt de tilltalade och sakfällda personerna och de ådömda straffen m. m. att senare givas i en översikt för femårsperioden 1926 — 1930.

 

    "Nya lagar". I den på Norstedts förlag av dr S. MATZ utgivna serien "Nya lagar" ha ytterligare utkommit: "Vad nytt i nya bilförordningen?", "Gör testamente!", "Regeringsformen", "Riksdagsordningen" och "Tryckfrihetsförordningen". Varje häfte innehåller förutom lagtext inledande översikt och sakregister. Priset är 1 kr. pr häfte.

 

KRISTIAN SINDBALLE. Dansk Selskabsret. II. Forbrugs- og Produktionsforeninger. København 1930. Gyldendal. 175 s. Inb. kr. 8.00.
    Den första delen av prof. Sindballes omfångsrika verk i dansk bolags- och föreningsrätt har omnämnts i SvJT 1929 s. 163. I den nu utkomna andra delen behandlas ekonomiska föreningar av skilda slag.

 

HENRY USSING. Aftaler paa Formuerettens Omraade. Paa Grundlag af Jul. Lassens Haandbog i Obligationsretten. Kbhvn 1931. Gad. 299 s.
    Utöver de i Lassens handbok behandlade ämnen har Ussing upptagit en framställning av de viktigaste reglerna om villkor och tidsbestämmelser. Arbetet utgör ett värdefullt tillskott till den internordiska litteraturen över internordiska lagar.