Andra huvudtiteln. I den numera av riksdagen behandlade andra huvudtiteln äskades för budgetåret 1931/1932 fortsatta anslag för avlönande av två extra ledamöter för lagärenden i justitiedepartementet samt för uppehållande av lagberedningens och Dalautredningens verksamhet.
    Till förstärkning av arbetskrafterna i nedre justitierevisionen med bl. a. fyra förordnade revisionssekreterare begärdes anslag med samma belopp som för innevarande budgetår. Därjämte föreslogs, att anslaget till avlöningar till icke-ordinarie befattningshavare m. m. inom justitierevisionen skulle minskas med ett belopp, ungefärligen motsvarande vad hittills av detta anslag beräknats utgå till avlönande av extra revisionssekreterare eller 8,750 kronor. Medel för sistberörda ändamål ansågos i stället böra uppföras såsom en särskild anslagspost, vilken upptogs till 18,000 kronor. Ökningen betingades därav, att det mindre beloppet konstant visat sig otillräckligt och att man för framtiden velat undvika den numera praktiserade anordningen att bevilja innehavare av rotlar, som tilldelats särskilt vidlyftiga eller invecklade mål, s. k. partiella ledigheter och låta avlöningen till vikarierna bestridas av förslagsanslaget till vikariatsersättningar, vilket anslag härigenom under senare år kommit att i betydande omfattning överskridas. Justitieministern betonade också uttryckligen, att efter beviljandet av det förordade anslaget å 18,000 kronor till avlönande av extra revisionssekreterare inga andra partiella vikariat borde få förekomma än i anledning av de ledigheter som måste beviljas justitierevisionens ordförande för fullgörande av honom i sådan egenskap åliggande göromål, och detta senare endast i den mån anslaget icke lämnade tillgång jämväl till bestridande av dylik vikariatskostnad.
    Till upprätthållande av en extra division i Svea hovrätt och förstärkning av arbetskrafterna i hovrätten över Skåne och Blekinge äskades anslag även för nästkommande budgetår. Den i Södra Roslags domsaga med ingången av år 1923 inrättade inskrivningsavdelningen föreslogs skola fortfarande äga bestånd för tiden intill d. 1 juli 1934.
    Vid äskande av anslag till vattendomstolarna meddelade justitieministern, att den pågående utredningen angående dessa domstolars organisation icke kunde förväntas slutförd å sådan tid att förslag i ämnet kunde föreläggas årets riksdag.
    Riksdagen har bifallit de gjorda anslagsäskandena, beträffande den extra divisionen i Svea hovrätt med uttalande av förväntan att statens organisationsnämnd komme att till prövning upptaga frågan om eventuellt avvecklande av eller i varje fall nedbringande av kostnaderna för densamma.

G. E.

 

    Resekostnadsersättning till nämndemän. Genom proposition (nr 49) till riksdagen har K. M:t äskat anslag för beredande av resekostnadsersättning till nämndemännen för deras inställelser vid allmänna tingssammanträden resp. lagtima ting, inberäknat slutsammanträden. Ersättningen avses skola

NOTISER. 181tillkomma samtliga tjänstgörande nämndemän och utgå enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet; dock ingår ej dagtraktamente i ersättningen. Kostnaden för ändamålet har med ledning av uppgifter som infordrats från domhavandena beräknats till omkring 300,000 kr. för år. De föreslagna nya bestämmelserna äro avsedda att träda i kraft d. 1 jan. 1932.