Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 10 maj 1930. Föredrag hölls av numera justitierådet Algot Bagge rörande nordiskt förslag till ny fraktavtalslagstiftning, varefter följde diskussion. Styrelsen utgöres av justitierådet Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf, assuransdirektören Harald Andersson, konteramiralen Hans Ericson, advokaten Eliel Löfgren, direktören Frans Malmros och advokaten C. L. Schönmeyr.

 

    Finlands juristföreningar. Juridiska Föreningen i Finland har under år 1930 sammanträtt till fem ordinarie möten, vid vilka debatterats samtliga å årets diskussionsprogram (tryckt i föreningens tidskrift s. 67—69) upptagna rättsproblem. Vid årsmötet, som enligt vanligheten ägde rum d. 18 dec., höllos två föredrag, del ena av riksdagens f. d. justitieombudsman jur. dr J. O. Söderhjelm ang. reformering av stadgandena rörande riksdagens justitieombudsman och det andra av hovrättsauskultanten Eric Ideslam om de kriminella äktenskapsskillnadsskälen. Till ordf. under 1931

NOTISER. 183återvaldes prof. O. Hj. Granfelt; redaktionssekr. förblir dr R. Hemmer, generalsekreterare dr J. Söderhjelm, skattm. regeringssekreteraren E. von Bransdorff och bibl. jur. kand. V. A. Palme. Föreningen har tre filialavdelningar, nämligen i Åbo, Wasa och Wiborg. Föreningens tidskrift skall under sitt 67:de levnadsår 1931 redigeras efter samma plan som hitintills. Till 3:dje hedersledamot av föreningen har under 1930 kallats justitierådet Birger Wedberg.
    Den exklusivt finsktspråkiga juristföreningen, Suomalainen Lakimiesten Yhdistys, har under år 1930 sammanträtt till tre möten under våren och två under hösten. Till ordf. för år 1931 har valts prof. B. A. Sundström och till vice ordf. prof. B. Sjöström. Denna förenings tidskrift, Lakimies, redigeras fortfarande av justitierådet Allan Serlachius och prof. Elieser Kaila.

O. Hj. G.