Riksdagens lagutskott. Till ordf. och vice ordf. i första lagutskottet ha utsetts f. d. häradshövdingen Assar Åkerman och borgmästaren Gustaf Adolf Björkman. Övriga jurister i utskottet äro: från första kammaren f. d. landssekreteraren greve Jacob Spens, presidenten Karl Schlyter och borgmästaren Georg Bissmark samt suppleanten häradshövdingen lvar Öhman; från andra kammaren rådmannen Birger Christenson. Sekr. är e. o. hovrättsassessorn Joël Laurin och notarie med sekreterartjänstgöring bitr. hovrättsfiskalen Erik Thomasson.
    I andra lagutskottet ha till ordf. och vice ordf. valts prof. K. G. Westman och vice häradshövdingen Hjalmar von Sydow. Övriga jurister i utskottet äro borgmästaren William Linder, f. d. borgmästaren Knut von Geijer samt suppleanten f. d. borgmästaren Carl Lindhagen, samtliga från första kammaren. Sekr. är e. o. hovrättsassessorn Thorvald Bergquist.

 

    Särskilt utskott har tillsatts för behandling av k. prop. ang. huvudgrunderna för en rättegångsreform (nr 80). Ordf. är borgmästaren Georg Bissmark och v. ordf. presidenten Karl Schlyter. Övriga jurister i utskottet äro: från första kammaren f. d. borgmästaren Carl Lindhagen, advokaten Eliel Löfgren, borgmästaren William Linder och häradshövdingen Ivar Öhman, samt suppleanterna f. d hovrättsrådet Karl Johan Ekman och borgmästaren Gustaf Ehrnberg, ävensom från andra kammaren rådmannen Birger Christenson. Sekr. är hovrättsrådet Per Santesson samt notarie och bitr. sekr. hovrättsassessorn Tore Strandberg.

 

    J. O. och M. O. Vid årets riksdag har till justitieombudsman omvalts. rev.-sekr. Seve Ekberg med rev.-sekr. Hilding Forssman såsom suppleant och, till militieombudsman rev.-sekr. Holger Elliot med byråchefen Sture Centerwall som suppleant.

 

    Finansdepartementet. Med stöd av K. M:ts d. 31 okt. 1930 givna bemyndigande har chefen för finansdepartementet s. d. tillkallat professorn vid universitetet i Lund C. G. Björling såsom sakkunnig för att inom finansdepartementet biträda vid fortsatt beredning av frågan om bildande av en allmän säkerhetsfond för de svenska sparbankerna.
    Med stöd av K. M:ts d. 4 dec. 1930 givna bemyndigande har chefen för finansdepartementet den 6 i s. m. tillkallat assessorn i Svea hovrätt Nils Quensel såsom sakkunnig med uppdrag att biträda med beredning inom departementet av vissa frågor rörande arvs- och gåvobeskattningen.
    Med stöd av K. M:ts d. 4 dec. 1930 givna bemyndigande har chefen för finansdepartementet d. 6 i s. m. tillkallat adjungerade ledamoten i kammarrätten förste kanslisekreteraren Erik Bæhrendtz såsom sakkunnig med uppdrag att biträda med beredning inom departementet av vissa frågor rörande uppbördsväsendet.

 

    Hovrätterna. K. M:t har till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt och förordnat:
    d. 14 jan. 1931 assessorn vid hovrätten Alvar Montelius; samt
    d. 20 febr. 1931 assessorerna vid hovrätten Ejnar Hörstadius och Nils Ljunggren med förklaring tillika att Ljunggrens utnämning icke skall föranleda rubbning i det Ljunggren d 9 jan. 1930 meddelade uppdraget att vara sekreterare hos sakkunniga för verkställande av revision av bestämmelserna om väghållningsbesvärets utgörande på landet samt om städernas allmänna vägar.
    Vidare har K. M:t d. 23 jan. 1931
    dels utnämnt och förordnat assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Dahlman att vara hovrättsråd i samma hovrätt,

NOTISER. 185    dels ock förordnat e. o. notarien vid Svea hovrätt Hugo Söderström att vara assessor vid denna hovrätt.
    Slutligen har K. M:t d. 6 mars 1931 förordnat e. o. assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Joël Laurin att vara assessor vid hovrätten.