OTTO VARENIUS. Svensk tryckfrihet. Sthm 1931. Fritzes Bokförlagsaktiebolag. 79 s. Kr. 2.25.

 

    Bland de svåraste uppgifter, som kunna föreläggas en läroboksförfattare inom den juridiska disciplinen, torde vara att giva en klar och lättfattlig framställning av vår tryckfrihetsrätt. Det är därför med stort nöje man tager del av prof. Varenius' nu utgivna, i god mening populärt skrivna översikt i detta ämne. Framställningen inledes av en kort historik vars huvudsakliga ändamål är att underlätta förståelsen av förf:s redogörelse för innehållet i gällande rätt. Genom en klok systematisering av stoffet har förf. lyckats klarlägga de ledande principerna i den nu gällande tryckfrihetsförordningen, vilken som bekant utmärker sig för en tämmeligen underhaltig redaktion. Sedan förf. i korthet redogjort för rättsgrundsatsernas kodifikation och tryckfrihetens allmänna innebörd, övergår han till att behandla det tryckfrihetsrättsliga ansvaret och de yttre villkoren för tryckfriheten. De återstående kapitlen ägnas åt rättegångsförfarandet samt den svenska tryckfrihetsrättens internationella verkningar. Som bihang till framställningen har fogats ett avtryck av tryckfrihetsförordningen i dess nu gällande form. Genom vissa typografiska anordningar har förf. kunnat göra själva lagtexten mer lättöverskådlig.
    Arbetets art har hindrat förf. att ingå på några tolkningsspörsmål, men han har dock funnit tillfälle att framhålla, hur rättspraxis verkat ombildande i fråga om den ursprungliga regleringen av vissa frågor.

G. B.

 

30 — Svensk Juristtidning 1931.