JON SKEIE. Den norske civilproces. Andet bind. Oslo 1931. Olaf Norlis forlag. XXII, 511 s. Kr. 22.00.
    Av prof. Skeies utförliga framställning av den nya norska civilprocessrätten föreligga nu två av de planerade tre banden. Det första bandet har omnämnts i denna tidskrift 1929 s. 251 och 1930 s. 454. I det andra bandet behandlas de ledande grundsatserna för förfarandet och underrättsförfarandets allmänna gång, bevisrätten och läran om rättskraften m. m. Den norska civilprocessen påkallar särskilt intresse från svensk sida på grund av sin moderna prägel Det nu utgivna bandet behandlar f. ö. delvis ämnen av sådan beskaffenhet, att förf:s framställning har tillämpning även på svenska förhållanden.

 

Dansk lovsamling 1665—1930. Av detta under professor BORUMS ledning utkommande arbete, som omnämnts i SvJT 1931 s. 58, föreligger nu även andra bandet, omfattande tiden 1891—1915.

 

    Juristische Wochenschrift innehåller i 11 häftet innevarande år (s. 714) en av professor HERMANN-JAHREISS gjord recension över professor AXEL BRUSEWITZ' arbete: Typologische Verfassungsstudien; I. Gewalteinteilung und Demokratie in der konstitutionellen Entwickelung (Einige Grundlinien); II. Der Bau der deutschen Reichsverfassung in typologischer Betrachtung. I recensionen säges, bl. a., att B. är fullständigt förtrogen med tyska förhållanden och tysk litteratur och att han kan införa mången tysk i kännedomen om den tyska författningen, och rec. uttalar önskvärdheten av att det flerstädes i utlandet funnes så sakliga och fint avvägda upplysningsskrifter.
    I samma häfte (s. 719) recenserar Gerichtsassessor KARL ARNDT professor C. A. REUTERSKIÖLDS arbete: Rechtskontrolle im Staat nach schwedischem Staats- und Verwaltungsrecht. Recensenten fäster sig särskilt vid J. O.- och M. O.-institutionen, riksdagens »Kontrollauschüsse» och opinionsnämnd samt framhåller såsom något för tyska jurister särskilt intressant konstitutionsutskottets yttrande 1922 angående justitieråds skiljemannauppdrag och 1926 års förbud mot sådana uppdrag, vilken fråga i skriften behandlas särskilt ingående.