Nordisk Tidsskrift for Strafferet har av sin 19:e årg. (1931) utsänt de två första häftena jämte ett supplementhäfte (se ovan s. 447). H. 1 inledes med en av ERIK KAMPMANN författad minnesteckning över hans företrädare såsom chef för Danmarks fångvård, Thorkil Fussing († 7 okt. 1930). Rigsadvokat AUG. GOLL redogör för den internationella kriminalistkongressen i Prag 1930. En av de till kongressen avgivna rapporterna, behandlade frågorna om fångvårdsmännens utbildning och rekrytering, återges in extenso. Förf. är norrmannen direktør CONRAD FALSEN. AV aktuellt intresse är Landsdommer O. HAACKS artikel: »Sterilisationsspørgsmaalets Stilling i de nordiske Lande». Efter att ha återgivit lydelsen av den danska lagen i ämnet och därtill fogat några kommenterande erinringar redogör förf. för frågans läge i Norge och övergår därefter till en jämförande kritisk granskning av hithörande svenska och finska lagutkast, vilkas text likaledes meddelas. Vid behandlingen av det svenska förslaget beaktas jämväl diskussionen å kriminalistföreningens senaste årsmöte. — I h. 2 lämnar professor ALFRED PETRÉN en redogörelse för den nya svenska sinnessjuklagens bestämmelser rörande kriminalpatienter. Av innehållet i övrigt må antecknas meddelanden angående fångvården i Finland och Sverige under 1929 samt i Danmark och Norge under 1930.

O. B.