Juridisk Tidsskrift (Kbhvn). Sedan N. COHN i ett tidigare häfte av tidskriften utsatt Vinding Kruses arbete Ejendomsretten för en mycket skarp kritik, får förf. i h. 11 1930 en Ehrenrettung av CARL RASTING. — Medan 1915 års lag om äktenskaps ingående och upplösning i enlighet med lagberedningens förslag hos oss avskaffade det gamla »avvittringshindret», upptogo de danska och norska förslagen bestämmelser av innehåll att nytt gifte i regeln ej finge ske, förrän boet efter tidigare giftet delats eller offentligt skifte därav påbörjats. Lagberedningen knöt härtill reflexionen att dessa bestämmelser med hänsyn till den i Danmark och Norge gällande lagstiftningen om skifte ej kunde sägas innebära något för nupturienten betungande villkor. Detta uttalande håller ej streck, om man får tro en i h. 1 1931 ingående uppsats av H. PETERSEN, som förklarar regeln i praktiken lända till mycket besvär och ringa nytta. — I samma häfte anmäler N. CoHN Krenchels kommentar till den danska aktiebolagslagen av den 15 april 1930.

H. N.

 

    Defensor legis. H. 1—3 innehåller bland ett flertal finskspråkiga bidrag blott ett på svenska: »År 1930 från statsrättslig synpunkt», av S. R. BJÖRKSTEN. Förf. skärskådar — genom icke alldeles opolitiska glasögon — särskilt »Lappolagarna», vilka ju helt satt sin prägel på det gångna årets statsrättsliga liv i vårt östra grannland.

H. N.