NOTISER. 487    Faderskapsbevisning medelst blodundersökning. Vid innevarande års riksdag har hr Flyg i motion nr 188 i andra kammaren yrkat, att riksdagen måtte hos K. M:t hemställa om sakkunnig utredning och förslag till sådan ändring av gällande lag, »att blodprov vid fastställande av faderskap finge en preciserad, berättigad och tillfredsställande ställning i rättsskipningens tjänst». Första lagutskottet yttrade i utlåtande angående motionen (nr 20) efter att bl. a. ha erinrat om rättsfallet i NJA 1930 s. 218:
    »Företagandet av blodundersökning är enligt gällande rätt beroende på parternas goda vilja. Då blodundersökning aldrig kan leda till det positiva resultatet, att den av kvinnan utpekade mannen är fader till barnet, utan endast — i vissa fall — därtill, att denne man icke är fader till barnet, har kvinnan i mål om faderskap till barn utom äktenskap icke något direkt intresse av att blodundersökning verkställes. Det kan därför i sådana mål inträffa, att kvinnan vägrar att underkasta sig och barnet blodundersökning.Har mannen bestritt samlag under konceptionstiden och uppstår på grund därav fråga om edgång i målet, kan visserligen kvinnan genom en sådan vägran riskera, att domstolens tilltro till henne minskas och att mannen fördenskull anförtros eden. För någon annan påföljd lärer hon emellertid icke genom sin vägran utsätta sig. Och har kvinnan anförtrotts ed och avlagt denna eller har det av mannen medgivits eller eljest blivit utrett, att samlag ägt rum under konceptionstiden, synes kvinnan med avseende å målets utgång icke hava något att riskera genom en vägran att underkasta sig och barnet blodundersökning. Mannen måste i sådant fall i regel förklaras såsom fader, under det att han, därest kvinnan medgiver blodundersökning, har en möjlighet att därigenom bevisa, att han icke är fader. En dylik ordning kan, såsom ock i de till utskottet inkomna utlåtandena framhållits, icke anses tillfredsställande. Enligt utskottets mening bör därför undersökas, om icke möjlighet bör beredas domstolarna att stadga någon påföljd för part, som vägrar att medverka till blodundersökning. På sättet för lösningen av denna fråga anser sig utskottet nu icke böra ingå, utan torde detta få ankomma på en närmare utredning. Vid en sådan utredning bör tydligen även frågan om kostnaden för blodundersökningen tagas under övervägande. Då det måste betecknas såsom ett viktigt samhällsintresse, att i förevarande slag av mål utredningen blir så fullständig som möjligt, bör enligt utskottets mening i görligaste mån tillses, att kostnaden för en blodundersökning icke lägger hinder i vägen för dess företagande.»
    Med anledning av motionen har riksdagen i skrivelse till K. M:t anhållit, att K. M:t måtte snarast företaga utredning angående möjlighet för domstol att stadga påföljd för parts vägran av blodundersökning i mål angående faderskap.

 

    Académie de droit international de la Haye. Årets internationellträttsliga kurser i Haag (se senast SvJT 1930 s. 214) taga sin början d. 6 juli. Undervisningen, som meddelas på franska och är fullständigt kostnadsfri, är delad i två lika långa perioder med likvärdiga föreläsningar. Åhörarna kunna deltaga i båda serierna eller endera efter råd och lägenhet. Den första varar 6 juli—1 aug. och den senare 3—29 aug. 1931. I båda serierna ingå föreläsningar om den internationella rättens historiska utveckling, om såväl den offentliga

488 NOTISER.som den privata internationella rättens principer, om specialämnen ur internationell privat-, handels-, finans- och straffrätt, den internationella organisationen (Nationernas förbund, skiljedom, traktater) etc. Anmälan om deltagande göres hos le Secrétariat du Conseil d'administration de l'Académie, Palais de la Paix, La Haye. Upplysningar angående hotell och pensionat kunna erhållas genom le Secrétariat de l'Association des auditeurs et anciens auditeurs de l'Académie, Palais de la Paix (Chambre n:o 50), La Haye. Denna förening tillhandahåller läs- och skrivrum, där de viktigaste utländska tidningar och tidskrifterfinnas tillgängliga.