Justitiedepartementet. K. M:t har förordnat d. 26 febr. 1931 hovrättsrådet i Svea hovrätt Fredrik Sterzel att fr. o. m. d. 14 mars 1931 t. v. biträda inom departementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas, samt den 24 april 1931 assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Einar Anderberg att fr. o. m. d. 1 maj 1931 t. v. biträda inom departementet vid fortsatt behandling av frågan om reformering av inskrivningsväsendet vid domstolarna.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har
    d. 19 dec. 1930 uppdragit åt f. d. polismästaren Gustaf Hårleman att såsom sakkunnig inom departementet biträda med granskning av polislagstiftningens tillämpning m. m, samt
    d. 20 febr. 1931 förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Ove Hesselgren att fr. o. m. d. 10 april 1931 t. v. såsom sakkunnig biträda å departementets lagbyrå med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har d. 30 jan. 1931 förordnat assessorn i Svea hovrätt Knut Elliot att t. v. inom departementet biträda med utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 30 april 1931 beviljat presidenten i Svea hovrätt friherre Erik Marks von Würtemberg avsked från presidentämbetet fr. o. m. d. 3 maj 1931 samt till president i hovrätten fr. o. m. samma dag utnämnt och förordnat ordföranden i lagberedningen, f. d. justitierådet Birger Ekeberg.
    Vidare har K. M:t
    d. 27 mars 1931 utnämnt och förordnat assessorn vid Göta hovrätt Gustaf Eriksson att vara hovrättsråd i samma hovrätt samt därvid tillika förklarat, att utnämningen icke skall föranleda rubbning i Eriksson d. 24 okt. 1930 meddelat förordnande att t. v. biträda med vissa utredningsuppdrag inom socialdepartementet (jfr SvJT 1930 s. 607);
    d. 24 april 1931 förordnat fiskalen vid Göta hovrätt Arthur Ramfors att vara assessor vid hovrätten; samt
    d. 30 april 1931 dels beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt John Lemke avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 30 maj 1931, dels ock förordnat e. o. notarierna vid sistnämnda hovrätt Gösta Quensel och Eric Grundén att vara assessorer vid hovrätten.

 

    Lagberedningen. K. M:t har den 30 april 1931 förordnat presidenten friherre Erik Marks von Würtemberg att fr. o. m. d. 3 maj 1931 t. v. vara ordförande i lagberedningen.

 

    Förslag till häradshövdingämbete. Svea hovrätt har d. 17 april 1931 till erhållande av lediga häradshövdingämbetet i Falu domsaga förordat ende sökanden v. häradshövdingen Gunnar Lundström.

 

    Vikarierande domare. Då den i SvJT 1931 s. 190 publicerade förteckningen på grund av omständigheter, varöver aktuarien Groth och red. icke kunnat råda, blivit ofullständig och på vissa punkter felaktig i vad avser vikarierande domare i domsagorna under Svea hovrätt, lämnas här en ny förteckning över dessa domarevikarier under år 1930, därvid dock alltjämt undantagas de som samtidigt varit i annan egenskap anställda i samma domsaga eller vilkas förordnande blott avsett helt kort tid eller särskild förrättning. För fullkomlig fullständighet enligt dessa principer kan dock ej heller nu svaras.

490 NOTISER.    Norra Roslags domsaga: Nils Arvid Teodor Beckman, f. 02, J. K. 23; ¼ — 1/5. — Stockholms läns västra: Torsten Robert Alexander Brandt, f. 87, J. K. 12, v. hhd 20; 1/1—6/6. — Carl Erik Hagbergh, f. 00, J. K. 23; 17/11 — 23/12. — Södra Roslags: Nils Axel Hampus Mörner, f. 94, J. K. 25; 11/5 — 24/5. — Sollentuna och Färentuna härads: Herbert Ottocar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhd 23; fr. 11/9. — Uppsala läns södra: Herbert Fagerström, f. 92, J. K. 17, v. hhd 24; 10/2—31/3, 13/4—30/6. — Karl Olof Magnus Ekecrantz, f. 97, J. K. 20, assessor 29; 10/9 — 5/11. — Nyköpings: Karl Oscar Robert Nordenadler, f. 93, J. K. 18, assessor 26; 1/1—31/1. — Oppunda och Villåttinge härads: Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhds titel 28; 1/1 - 31/3. — Herbert Ottocar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhd 23; ¼ — 30/6. — Torsten Robert Alexander Brandt, f. 87, J. K. 12, v. hhd 20; fr. 1/7. — Gotlands norra: Karl Hilmer Kollberg, f. 96, J. K. 24; fr. 18/9. — Mellansysslets: Enar Lars Eckerberg, f. 00, J. K. 23; 14/1—31/3. — Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhd 25; ¼—30/6. — Jösse härads: Sven Håkan Hjalmar Nilsson Björkholm, f. 99, J. K. 22; 6/2—19/3. — Allan Viktor Evers, f. 01, J. K. 25; 19/5—19/7. — Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhd 25; fr. 20/7. — Västernärkes: Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhd 21; fr. 1/1. Lindes: Erik Ake Lars Victor Thomasson, f. 01, J. K. 25; 11/3—31/5. — Västmanlands västra: Olof Gabriel Thulin, f. 97, J. K. 20, assessor 29; 1/5—9/7. Falu: Otto Fredrik Ludvig Lorichs, f. 02; 28/7—9/8.—9/8. — Hedemora: Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhd 25; 1/1—31/3. — Sven Sigurd Norrsell, f. 02; ¼—19/4.— Sven Ludvig Hammarskjöld, f. 01; 8/5—7/6. — Medelpads östra; Carl Gunnar C:son Hagendahl, f. 93, J. K. 16, assessor 24, hovrättsråd 30; 1/1—30/11. — Ångermanlands södra: Erik Zethelius, f. 99, J. K. 23; 1/1—10/3.  —Knut Elis Elliot, f. 97, J. K. 19, assessor 30; 27/3—30/6. — Axel Gösta Walin, f. 02, J. K. 25; fr. 28/9. — Jämtlands västra: Nils Hjalmarson Grafström, f. 01, J. K. 23; ⅓—30/5. — Nils Gustaf Helge Liliequist, f. 01; 31/5—24/7, 28/7—13/8. — Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18, assessor 30; fr. 25/7. — Umeå: Ernst Aderlund, f. 93, J. K. 21; 11/3—30/6. — Västerbottens södra: Sten Axel Eugen Björklund, f. 97, J. K. 20, assessor 30; 16/7—31/10. — Nils Gudmund Welinder, f. 98, J. K. 17; 15/9—20/9. — Luleå: Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18, assessor 30; 16/1—15/7. — Kalix: Tord Carl Johan Sandström, f. 94, J. K. 17, v. hhd 24; fr. 1/1.