ARTUR TOLLET och JOHN UGGLA. Lagstiftningen ang. självstyrelse för Åland. Holger Schildts förlag. Helsingfors 1930. 263 s. Fmk 75.00.

 

    Ehuru föreliggande arbete närmast vänder sig till en finländsk läsekrets, har man all anledning förmoda, att även svenska jurister med intresse skola taga del av detsamma. Förf:na ha lyckats att inom ramen av en handbok på ett klart och föredömligt sätt behandla ett stort antal stats- och kommunalrättsliga problem av lika egenartad natur som allmän räckvidd. Folkförbundsrådets beslut av den 24 och 27 juni 1921 angående Åland inneburo ju, att Ålands befolkning tillerkändes en viss autonomi, ehuru Ålandsöarna förklarades utgöra en del av Finlands statsområde. Genom ett flertal lagar har man sökt att draga en så bestämd gräns som möjligt mellan rikets och det halvautonoma områdets författning. De största svårigheterna härvidlag ha uppstått, då det gällt att bestämma, hur långt Ålandsbefolkningens fria lagstiftningsrätt sträcker sig, och man måste nog medgiva, att det ej lyckats att helt eliminera dessa. Lagstiftarna ha här i likhet med vad som var fallet vid inrättandet av vår regeringsrätt tillgripit enumerationsprincipen, i det man uppgjort en förteckning över de ärenden, rörande vilka lagstiftningsrätten uteslutande tillkommer riket. Det ligger i sakens natur, att man härvidlag fått röra sig med tämligen obestämda begrepp, vilket i sin tur kan giva anledning till konflikter. Risken

58 LITTERATURNOTISER.för dylika ökas ännu mer av, att man varken i praxis eller doktrin ännu kommit till full enighet om, huruvida i tveksamma fall presumtionen är för landskapets eller för rikets lagstiftningskompetens, I övrigt får erkännas, att under de gångna åren en alltmer stadgad praxis hunnit utveckla sig och att denna praxis, åtminstone att döma efter förf:nas noggranna redogörelse, visat sig kunna finna den gyllene medelvägen bland alla de svårigheter av ytterst ömtålig art som uppstått och fordrat en snar lösning. Det förtroende Folkförbundet visade den nya finska staten har synbarligen helt uppfyllts.

G. B.