Föreningen Sveriges hovrättsdomare konstituerades vid ett d. 30 aug. 1931 i Svenska läkarsällskapets lokal i Stockholm hållet sammanträde, därvid närvoro presidenterna i rikets trenne hovrätter samt närmare 50 hovrättsråd och assessorer. Enligt de antagna stadgarna har föreningen till ändamål att förbereda och behandla frågor, som stå i samband med hovrätternas organisation och verksamhet, ävensom att tillvarataga medlemmarnas intressen beträffande gemensamma angelägenheter. President, hovrättsråd och assessor i hovrätt äger ingå såsom medlem i föreningen och må kvarstå i densamma även sedan han avgått med pension. Medlem, som utnämnes till revisionssekreterare, äger även kvarstå i föreningen så länge han innehar sistnämnda befattning. Styrelsen skall bestå av 12 ledamöter jämte 7 suppleanter. Av styrelseledamöterna skola 5 tillhöra Svea hovrätt, 4 Göta hovrätt och 3 hovrätten över Skåne och Blekinge. Till ledamöter i styrelsen valdes från Svea hovrätt presidenten B. Ekeberg, hovrättsråden Chr. Weidenhielm, V. Petrén och J. Sjögren samt assessorn E. Leche, från Göta hovrätt presidenten G. Bendz, hovrättsråden A. Nordin och A. Lindman samt assessorn C. Romberg och från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten K. Schlyter, hovrättsrådet S. Bruzelius och assessorn H. Backman. Styrelsesuppleanter blevo från Svea hovrätt hovrättsråden frih. A. Giertta och A. Rosengren samt assessorn H. F. K—m Karlsson, från Göta hovrätt hovrättsrådet frih. E. Leijonhufvud och assessorn G. Engzell samt från hovrätten över Skåne och Blekinge hovrättsrådet G. Beskow och assessorn E. Anderberg. Revisorer blevo hovrättsråden P.

NOTISER. 589Santesson och O. Alsén med hovrättsrådet G. A. Eriksson och assessorn O. Thulin som suppleanter. — Vid sammanträdet höll justitieministern statsrådet Gärde föredrag över ämnet »Processreformen och hovrätterna.» Vidare förekom diskussion angående förslaget till lönereglering för extra ordinarie befattningshavare vid hovrätterna med hovrättsrådet A. Lindman som inledare samt angående hovrättsrådens lönefråga med inledningsanförande av assessorn T. Strandberg. Föreningen beslöt uppdraga åt styrelsen dels att taga under övervägande huruvida icke föreningen borde ingå till K. M:t med framställning om åtgärder för beredande av familjepension åt assessorer och vice häradshövdingar, dels att verkställa utredning i hovrättsrådens lönefråga samt för föreningen framlägga förslag till und. framställning i saken.
    Den nyvalda styrelsen har härefter inom sig till ordförande utsett presidenten Ekeberg, till vice ordförande presidenten Schlyter, till kassaförvaltare hovrättsrådet Sjögren och till sekreterare assessorn Leche. Till subkommittéer utsågos för behandling av pensionsfrågan hrr Ekeberg, Anderberg, Romberg och Leche samt för behandling av lönefrågan hrr Ekeberg, Schlyter, Bendz och Leche.