HJ. L. HAMMARSKJÖLD. Kommunallagarna med förklaringar, prejudikat och hänvisningar jämte sakregister. 10:e uppl. av C. G. HAMMARSKJÖLDS kommunallagsedition. Sthm 1931. Norstedt. 400 s. Inb. kr. 10.50.

 

    Den välkända Hammarskjöldska kommunallagseditionen, vars första upplaga utgavs år 1896, har nu utkommit i sin tionde upplaga. I denna behandlas de grundläggande kommunala författningarna i den lydelse de erhållit genom lagarna den 6 juni 1930. Sålunda upptagas lagarna om kommunalstyrelse på landet och i stad, den kommunala vallagen, lagen om församlingsstyrelse och lagen om proportionellt valsätt vid val inom landsting, å kommunalstämma m. m. jämte tillhörande promulgationsförfattningar ävensom lagen om skolstyrelse i vissa kommuner. Vidare återgivas landstingslagen och lagen om ordning och villkor för ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i sin ändrade lydelse samt lagen om kommunalförbund. Tillika ha de administrativa bestämmelserna om valsedelsförsändelse och om upprättande av röstlängd medtagits. Med hänsyn därtill, att 1862 års kyrkostämmoförordning skall gälla intill utgången av år 1931, har i den föreliggande upplagan även denna författning införts. De till lagtexten fogade kommentarerna utgöras, liksom i de äldre upplagorna, huvudsakligen av värdefulla hänvisningar till andra författningar och till prejudikat. Då den genomförda reformen av kommunallagarna varit av övervägande formell natur, har det varit möjligt att i det nu utgivna arbetet i stor omfattning utnyttja det till de föregående upplagorna samlade materialet. Den föreliggande upplagan torde i likhet med sina många föregångare komma att bliva av stort värde framför allt för de kommunala förtroendemän, som ha att i sin verksamhet tillämpa de nya författningarna.