Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna ämbetsberättelse för 1930 har beredningen under året fortsatt behandlingen av den sista avdelningen av ärvdabalken, omfattande nya regler rörande dödsbos utredning och förvaltning, betalning av gäld och urarvagörelse samt arvskifte och vad därmed äger samband. Beredningen har under året utarbetat utkast till lag om boutredning och arvskifte samt till vissa därmed sammanhängande ändringar i giftermålsbalken, konkurslagen m. fl. författningar. Mot slutet av året har beredningen övergått till författande av motiv till lagförslagen.