NOTISER. 99    Det svensk-finska samarbetet på successionsrättens område (sesenast SvJT 1930 s. 80) har fortgått genom överläggningar, som ägt rum i Stockholm d. 10—13 juni och d. 13—15 okt. mellan lagberedningens ordförande och ledamöter, å ena, samt förvaltningsrådet F. Grönvall såsom finsk representant, å andra sidan.

 

    Dalautredningen. Enligt den redogörelse rörande utredningen angående jordförhållandena i Kopparbergs län, som d. 31 dec. 1930 avgivits till K. M:t, har utredningens verksamhet under året huvudsakligen inriktats på arbetet å den slutliga lagstiftningen i ämnet. Arbetet har under året fortskridit därhän, att preliminära utkast till särlagstiftning på jorddelningsväsendets område och till vissa jordredovisningen och lagfartsväsen det avseende författningar jämte utkast till vissa delar av motiven för de föreslagna nya bestämmelserna föreligga utarbetade. Betänkande rörande nyssnämnda frågor beräknas kunna avlämnas under hösten 1931. (Se vidare SvJT 1930 s. 306, 414.)

 

    Fastighetsregisterkommissionen. Enligt kommissionens till K. M:t avgivna berättelse för 1930 utgjorde vid årets slut antalet samhällen, för vilka fastighetsregister såsom för stad skall föras, 113 städer, 43 köpingar och 58 municipalsamhällen. Registret är anmält upplagt för 97 städer, 27 köpingar och 34 municipalsamhällen. För 12 städer, 5 köpingar och 13 municipalsamhällen pågår arbetet med registrets uppläggande.

 

    Andra huvudtiteln. För K. M:ts äskanden av riksdagen under denna huvudtitel kommer redogörelse att lämnas i nästa häfte. Av särskilt intresse är att till reseersättning till nämndemän beräknas ett extra förslagsanslag av 255,000 kr.

 

    J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1931 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Seve Ekberg under år 1930 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 10 april ang. omreglering av Skånings, Vilske och Valle härads, Gudhems och Kåkinds härads samt Vartofta och Frökinds härads domsagor; d. 3 maj ang. omreglering av Sevede och Tunaläns härads, Aspelands och Handbörds härads samt Norra och Södra Tjusts härads domsagor; d. 31 okt. ang. sådan ändring i taxeringsförordningen d. 28 sept. 1928, att ordförande samt vissa ledamöter i beskattningsnämnder i första instans ej må åtaga sig deklarationsuppdrag mot ersättning; samt d. 20 dec. ang. åtgärder för snabbare rättskipning i Södertörns domsaga.

 

    Försäkringsgivares underrättande om bilmål. Svea hovrätt har d. 12 sept. 1930 utfärdat följande cirkulär till de under hovrätten lydande häradshövdingar och rådhusrätter:
    "Under behandlingen av mål, som skola bedömas enligt lagen d. 10 maj 1929 om trafikförsäkring å motorfordon, har Kungl. Hovrätten vid åtskilliga tillfällen funnit, att underdomstol, från vilken sådant mål fullföljts, icke iakttagit det i 22 § av sagda lag givna stadgandet om åliggande för domstol, där talan om ersättning för skada i följd av trafik med motorfordon anhängiggjorts mot fordonets ägare, brukare eller förare, att, så framt ej underrättelse om målet bevisligen lämnats vederbörande försäkringsgivare, förelägga käranden viss tid för meddelande av sådan underrättelse.

100 NOTISER.    Med anledning härav anser Kungl. Hovrätten sig böra erinra de under Kungl. Hovrätten lydande häradshövdingar och rådstuvurätter om innehållet i sagda lagrum."