Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge har under år 1933 sammanträtt två gånger. Föredrag hava därvid hållits: d. 18 febr. — vid gemensamt sammanträde med Juridiska föreningen i Lund — av prof. Ernst Kallenberg över ämnet »Om den processuella betydelsen och särskilt om bevisvärdet av parternas egna utsagor i tvistemål» samt d. 14 okt. av e. o. hovrättsfiskalen Nils Regner över ämnet »Om uppläggande av nya fastighetsböcker». Vid årets utgång utgöres föreningens styrelse av hovrättsassessor Th. Munck af Rosenschöld, ordf., e. o. hovrättsfiskalen Bernhard Möller, vice ordf., e. o.hovrättsfiskalen L. G. Ohlsson, sekr. och kassör, samt e. o. hovrättsnotarierna Axel Lindskog och Rolf Bruzelius. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 58.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1933 haft fyra sammanträden, varvid föredrag hållits: av Senatspräsident Dr. Egbert Mannlicher från Wien över ämnet: »Recht, Richter und Demokratie», av t. f. kammaradvokatfiskalen greve Arvid Wachtmeister över ämnet: »Några vittnespsykologiska spörsmål», samt av stadsjuristen i Stockholm, jur. dr Halvar G. F. Sundberg över ämnet: »Om statens och kommuners skyldighet att gälda skadestånd för deras tjänstemäns fel och försummelser». — Vid sista sammanträdet uppläste advokaten Fritiof Nilsson (Piraten) ett kapitel ur sin nya bok »Bock i örtagård».
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 1 dec. 1933: ordf. advokaten M. R. Henriques, vice ordf. rådmannen Nils Falck, sekr. advokaten Johan Ramberg, kassaförvaltare mantalsdirektören Otto Meijer, bibliotekarie e. o. hovrättsnotarien Ewert Holmberg, sexmästare e. o. hovrättsnotarien Erland Hageus och ersättare för sexmästaren advokaten Gunnar Bomgren.
    Antalet medlemmar i klubben uppgår till 238.

 

    Värmlands läns Juristförening, som under år 1933 bildats genom uppdelning av den tidigare sedan flera år tillbaka existerande Värmlands och Örebroläns juristförening, har därefter sammanträtt två gånger, d. 13 maj och d. 9 dec., därvid föredrag hållits av justitierådet N. Gärde »Om dagsbotssystemet» och av advokaten Enar Lundström »Om ekonomiska föreningar». Styrelsen har under året utgjorts av häradshövdingen Torsten Nilsson, ordf., borgmästarenElis Nordenfelt, v. ordf., länsassessor Ernst Stridsberg, advokaten Pontus Blomberg, kassaförvaltare, och notarien Eije Mossberg, sekr. — Medlemsantalet utgjorde vid årsskiftet 72.

 

    Örebro läns Juristförening. Sedan Värmlands och Örebro läns juristförening vid sammanträde i Karlstad d. 25 jan. 1933 beslutat, att föreningen skulle uppdelas i två självständiga föreningar, varav en för Örebro län, samt uppdragit åt en interimsstyrelse att vidtaga erforderliga åtgärder för att den för Örebro län avdelade föreningen måtte träda i verksamhet, hölls konstituerande möte i Örebro d. 9 juni 1933, därvid beslöts bilda en förening benämnd Örebro läns Juristförening. Årsmöte hölls d. 28 nov., varvid justitierådet Birger

 

104 NOTISER.Wedberg höll föredrag, kallat »Karl XIV Johan och lotterispelet, en rätts- och kulturhistorisk skildring». Vidare förekom diskussion med inledningsanförande av auditören Magnus Wistrand över ämnet: »Något om vittnespsykologi». Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Bror C. Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gustaf Lindquist, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, rådmannen Gustaf Tisell, borgmästaren K. G. C. Bretzner och advokaten Claes Ljung.
    Föreningen har 62 medlemmar.