Stockholms Högskolas Juridiska Förening har under året anordnat följande föredrag: d. 13 mars Tingssittningens reformering av hovrättsassessor Chr. Gemzell, vilket föredrag åtföljdes av diskussion; d. 21 mars »Förslaget till ny ÄB» av dåv. revisionssekreteraren Harry Guldberg; d. 25 april »Reformsynpunkter på strafflagen» av polisassessor Gustaf Sandström; d. 13 nov. »En internationell köplag» av prof. Martin Fehr; d. 27 nov. »Om straff för utpressning» av statsrådet Karl Schlyter.
    Dessutom ha två rättsfallsdiskussioner anordnats: d. 6 mars över ett sakrättsligt ämne med jur. stud. R. af Klintberg och d. 20 okt. över ett obligationsrättsligt ämne med jur. stud. S. O. Ohlsén såsom inledare.
    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordf. Åke Holmberg,v. ordf. Hans-Fredrik Ringdén, sekr. Uno Oldenburg, skattmästare Hans Sjöqvist, bibliotekarie Bertil Alexanderson, övriga ledamöter: Carl-Henrik Olsson och Yngve Uddgren. Klubbmästare: Telemak Eliæson.
    Föreningens medlemmar utgöras av samtliga vid Stockholms Högskola inskrivna juris studerande. Medlemsantalet är 569, därav för läsåret nyinskrivna 124.

 

    Juridisk Forening i København. I vinter en 1932—33 er der holdt følgende foredrag: sekretær K. Illum »skyld og skilsmisse», landsretssagfører B.H. Hjejle »nogle tvivlsspørgsmaal indenfor læren om tilbageholdelsesret», lektor O. K. Magnussen »fosterdrab», senatspræsident dr. Egbert Mannlicher, Wien, »recht, richter und demokratie», expeditionssekretær H. Jespersen »nogle hovedpunkter i den nye næringslov» og sekretær .1. Trolle »personalets erstatningspligt overfor arbejdsgiveren».
    Foreningen, der ved foredragssæsonens begyndelse havde 526 medlemmer, har i efteraaret 1933 udsendt sin aarbog, i hvilken alle foredragene findes trykt, for saavidt de ikke er optaget i et af de juridiske tidsskrifter. Aarbogen indeholder desuden et kort referat af de efter foredragene holdte diskussioner.

 

    Juridiska Föreningen i Finland. Årsmötet ägde rum d. 18 dec. 1933. Sedan årsberättelsen föredragits och minnesord yttrats över nämnda år avlidna jurister, bland dem prof. emeritus i Lund Johan C. W. Thyrén, höll advokaten G. Norrmén föredrag över ämnet: »Äro och, om så är förhållandet, i vilken utsträckning äro skiljemän i detta land vid handläggningen och avgörandet av en tvistefråga bundna av stadganden i vår gällande rätt?» Under den diskussion, vartill föredraget gav anledning, yttrade sig bl. a. vid års-

 

NOTISER. 107mötet närvarande jur. dr Nils Dillén från Stockholm. — Föreningens större pris för rättsvetenskaplig produktion å svenska språket tillföll prof. emeritus K. Willgren och det mindre priset jur. dr W. A. Palme. Prisen för uppsatser i föreningens tidskrift under de två senaste åren tilldelades prof. O. Hj. Granfelt och docenten E. af Hällström.
    Ordförande, styrelsemedlemmar och andra funktionärer återvaldes. Ordf. förblir således prof. O. Hj. Granfelt, sekr. jur. dr J. O. Söderhjelm, redaktionssekr. för föreningens tidskrift skolrådet doc. R. Hemmer, skattmäst. postsparbanksdirektören E. v. Bonsdorff och bibliotekarie jur. dr W. A. Palme.
    Medlemsantalet är 793.
    Årsmötet beslöt, att nästa årsmöte skulle hållas d. 13 dec. 1934, emedan 200 år då förgått sedan Sveriges och Finlands riksdag slutligt godkänt den i dessa land ännu gällande allmänna lagen.