ATLE ERIKSSON och ERIK WILHELMSSON. Förfarandet vid boutredning och arvskifte. Sthm 1934. Lars Hökerbergs bokförlag. Inb. kr. 10.00.
    Den med ingången av detta år ikraftträdda lagen om boutredning och arvskifte har aktualiserat behovet av en handbok, innefattande en översiktlig, sammanfattande redogörelse för den mångfald av rättsregler, som, upptagna i skilda lagstiftningskomplex, gälla i fråga om avveckling av dödsbo och därmed sammanhängande frågor. Visserligen saknas det icke utförliga och upplysande kommentarer till de olika omfattande lagar, som på senare tid tillkommit och vilka i särskilda avseenden hava betydelse på ifrågavarande område, men det erbjuder naturligen alltid vanskligheter att från olika kommentarer hämta vägledning för i skilda lagar ingående, i varandra ingripande bestämmelser.
    Förevarande arbete innehåller, under anknytning i möjligaste mån till det faktiska förloppet vid boutredningen och kvarlåtenskapens fördelning, en dylik sammanfattande redogörelse för de skilda lagreglerna på hithörande område. Framställningen behandlar sålunda icke blott den nya boutredningslagen. Arbetet är nämligen avsett att fylla det nyss antydda behovet av en olika lagstiftningsområden omspännande orientering. För att en dylik handbok skall motsvara sitt ändamål och bliva praktiskt användbar, måste givetvis till en början förutsättas, att dess uppställning är från systematisk synpunkt följdriktigt genomförd. Denna uppgift har, synes det, lösts på ett utmärkt sätt av författarna. I detta sammanhang må särskilt framhållas behandlingen av de äktenskapsrättsliga regler, som inverka på förevarande område. Enligt erfarenheten är det, bl. a., tillämpningen av dessa äktenskapsrättsliga regler, som vid boutredningar vålla huvudbry icke blott för lekmän utan även för jurister. Dessa hithörande lagbestämmelser ha på ett synnerligen instruktivt sätt satts in i sitt sammanhang. Innehållet i de nu åsyftade reglerna har därvid icke förutsatts vara för läsaren känt. Härutinnan lämnas sålunda en från boutredningssynpunkt erforderlig redogörelse för dessa bestämmelser såväl beträffande nya som äldre äktenskap. På ett klarläggande sätt visas de principiella olikheterna mellan den nya och äldre äktenskapslagstiftningen och de praktiska verkningarna av dessa olikheter såväl för själva boutredningen,

 

164 LITTERATURNOTISER.exempelvis i fråga om anordnandet av dödsboförvaltningen, bouppteckningens innehåll, gäldsansvaret o. s. v., som ock vid delningen av kvarlåtenskapen. I sistnämnda avseende innehåller arbetet en redogörelse för den betydelsefulla men i praktiken ofta mer eller mindre förbisedda innebörden av begreppet bodelning i dess förhållande till själva arvskiftet.
    Med iakttagande av den förtjänstfullt genomförda systematiken ha författarna lämnat en utförlig redogörelse för den normala dödsboförvaltningen genom bodelägarna ävensom en jämförande framställning av de särskilda regler, som gälla för förvaltningen genom boutredningsman, testamentsexekutor och god man för allmänna arvsfonden. Härvid ha till behandling upptagits en mångfald praktiska specialspörsmål, som enligt erfarenheten uppkomma. Exempelvis upptagas i den avdelning av arbetet, vari bouppteckningen behandlas, under hänsynstagande till utbildad praxis en mångfald spörsmål, vilka till väsentlig del icke blivit från boutredningssynpunkt föremål för lagstiftarens uppmärksamhet.
    Den förträffliga, för praktiskt bruk lämpade handboken torde bliva till betydande gagn i främsta rummet för domstolsjurister och advokater men ävenför icke rättsbildade, som anförtros boutredningsuppdrag eller som eljest önska orientera sig på detta för lekmannen ofta villsamma, av mångskiftande rättsregler kringspunna område.

Gunnar Fant.