NOTISER. 201    Regeringsrätten. K. M:t har d. 1 febr. 1934 beviljat regeringsrådet Axel Rydin avsked från regeringsrådsämbetet fr. o. m. d. 1 april 1934 och i ledigheten efter honom till regeringsråd utnämnt statssekreteraren i socialdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Bo Hammarskjöld.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 26 jan. 1934 förordnat t. f. revisionssekreteraren hovrättsrådet i Göta hovrätt Sten Vallquist och assessorn vid samma hovrätt Christer Gemzell att biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till dem överlämnas, Gemzell fr. o. m. d. 29 jan. och Vallquist fr. o. m. d. 1 febr. 1934. Vallquist har utarbetat en promemoria om ändrad instansordning för mål, avgjorda av ägodelningsrätterna, vilken för yttrande remitterats till olika myndigheter.
    Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 16 sept. 1933 angående tillkallande av sakkunniga inom justitiedepartementet för utredning av frågor om ändring i grundlagarna har chefen för justitiedepartementet d. 26 febr. 1934 anmodat borgmästaren Georg Bissmark, ordförande, talmannen i andra kammaren August Sävström och filosofie doktorn Sigurd Hansson att biträda inom departementet vid utredning av frågan om skärpta straffbestämmelser i tryckfrihetsförordningen för utspridande av lögnaktiga uppgifter och vrängda framställningar till allmänhetens förvillande.
    Med stöd av nyssnämnda bemyndigande har chefen för justitiedepartementet vidare d. 15 febr. 1934 anmodat ledamoten av riksdagens första kammare prof. Carl Axel Reuterskiöld, ordförande, att jämte Sävström och Hansson biträda inom departementet vid utredning av frågan om sådana ändringar i grundlagarna att spörsmålet om krigsdomstolarnas avskaffande må kunna lösas oberoende av bestämmelser i grundlag om jurisdiktion i militära mål.
    Såsom sekreterare vid utredningarna angående ändringar i grundlagarna (se även SvJT 1933 s. 606) tjänstgöra, beträffande utredningarna under borgmästare Bissmarks ordförandeskap assessorn Christer Gemzell och beträffande de övriga utredningarna assessorn vid Svea hovrätt Bertil Hagström.
    Professorerna C. A. Reuterskiöld och G. Andrén samt talmannen A. Sävström hava avlämnat särskilda promemorior rörande frågan om statsråds tillträde till utskott, rörande åtgärder till underlättande av valdeltagandet samt rörande åtgärder till skyddande av väljarbeteckningar. De båda förstnämnda promemoriorna hava föranlett propositioner till årets riksdag (nr 127 och 216).

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har
    d. 1 febr. 1934 till statssekreterare i försvarsdepartementet förordnat expeditionschefen därstädes, revisionssekreteraren Åke Harlelius och till expeditionschef assessorn vid Svea hovrätt Tage Wärn;
    d. 16 febr. 1934 uppdragit åt assessorn vid Svea hovrätt Gösta Strandell att såsom sakkunnig biträda rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap med utredning och utarbetande av förslag till ny eller ändrad lagstiftning på den militära rekvisitionsrättens och den av krigs- och därmed jämförliga förhållanden betingade statliga förfoganderättens område.

 

    Socialdepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 9 mars 1934 har chefen för socialdepartementet samma dag tillkallat en kommission, bestående av ordföranden i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, ledamoten i lagberedningen, professorn Ragnar Bergendal och häradshövdingen Seve Ekberg ävensom tio representanter för olika intressen och meningsriktningar, för ytterligare utredning rörande frågan om tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter m. m. Till kommissionens sekreterare har utsetts t. f. revisionssekreteraren Johan Hagander.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 23 febr. 1934 med anledning av lagrådsledamöternas väntade tjänstgöring i högsta domstolen 16 april—26 maj 1934 förordnat assessorerna vid Svea hovrätt Martin Mellbin, vid hovrätten över Skåne och Blekinge Einar Anderberg, vid Göta hovrätt Tage Lundquist, vid hovrätten över Skåne och Blekinge Joel Laurin samt vid Svea hovrätt Tage Boye och Hugo Söderström att under olika tider tjänstgöra såsom extra

 

202 NOTISER.revisionssekreterare. Assessorn vid Svea hovrätt Hans Knagenhielm-Karlsson, som var i tur till dylikt förordnande före Mellbin, var av annat uppdrag hindrad mottaga detsamma.