UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1933.1

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.
Arnholm, Carl Jacob. Prejudikaters betydning for rettsutviklingen. TfRs. 163 — 180.
Dahl, Frantz. Dansk Retsvidenskabudenfor Norden. TfR s. 241—248.
Grönlund, Otto. Den svenska rättsstatistikens hundraårsminne. ST s. 133—145.
Jørgensen, Troels G. Lovgivningen og Domsmagten. UfR s. 294-300.
Kelsen, Hans. Den rena rättsläran. Dess metod och grundbegrepp. STs. 193—244.
Stang, Fredrik. Om rettsvidenskap.Et tilbakeblikk. TfR s. 118-134.
Undén, Östen. Några reflexioner om termen gällande rätt. TfR s. 287—295.
Wrede, R. A. 1734 års lag. TfR s.249—257.
RÄTTSHISTORIA.
Westrup, C. W. Primitiv patria potestas. TfR s. 296—318.
Wrede, R. A. Tvenne domböcker från medeltidens sista skede. TfR s.1-40.
FÖRMÖGENHETSRÄTT.
Alfthan, Kuno. Vilken verkan harett bostadsaktiebolags konkurs på aktieägares skyldighet att erläggafastställt hyresvederlag och rätt att uppbära hyra av den, åt vilken hanutlegt sin aktielokal? DL s. 83 — 86.
Andersson, E. Ersättning för svedaoch värk. NFT s. 630 —640.
Arnholm, Carl Jacob. Eiendomsforbehold i sikringsøiemed. TfR s.135 — 154.
Bache, N. H. Generalforsamlingens Kompetence. UfR s. 90—95.
Christoffersen, C. B. Kreditorforfølgning i Udbyttet af Kapital, baandlagt i Henhold til Arveforordningens § 28. UfR s. 73—76.Ang. samma ämne Erik MOLLERUP s.167—169.
Cohn, N. Patenteretten. JT s. 113—122.
Fougner, Sigurd. Aktielovens § 28.NR s. 97 — 101.
Hambro, E. Ansvaret for salgsgjenstandens hændelige undergang for overleveringen efter klassisk romerret. TfR s. 41 — 52.
Hjejle, B. H. Bemærkninger om»Versio in rem» Privilegiet. UfR s. 56—64.
Jacobsen, Poul. Motorlovens reglerom Erstatning og Ansvarsforsikring specielt med Henblik paa Forsikringsselskabernes Regresret. NFTs. 1—8.
Kruse, Vinding. Domme i Vindikationssager. UfR s. 181 — 187.
Kruse, Vinding. En Bemærkning om Ejerpant.UfR s. 14-15.
Kruse, Vinding. Fra Praksis paa Ejendomsrettens Omraade. UfR s. 285 — 294.
Kruse, Vinding. Nogle Bemærkninger om dansk Panteret. JT s. 137 — 139.
Kruse, Vinding. Om Skadesløsbreve og Maskintilbehør i fast Ejendom. UfR s.193-199, 261—263. Ang. samma ämne CARL TORKILDHANSEN s. 247—254.
Kruse, Vinding. Udkastet til en ny norsk Tinglysningslov. NR s. 1057 —1062.
Meurling, C. Tomträttsinstitutet tjugufem år. SvStT s. 77—85.
Smith, Gustaf. Tvistiga obligationsfordringar i A.-B. Stockholms Hypoteks kassaskonkurs. SST s. 81—93.
Stang, Fredrik. En utviklingslinje i

 

1 Förkortningar: ASJG = Acta scandinavica juris gentium. — DL = Defensor legis.— JFFT = Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland. — JT = Juridisk Tidsskrift udg. af N. Cohn. — NAT = Nordisk Administrativt Tidsskrift. — ND = Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender. — NFT = Nordisk Försäkringstidskrift. — NIR — Nordiskt industriellt rättsskydd. — NR = Norsk Retstidende. — NT = Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst, industri. — NTfIR = Nordisk Tidsskrift for international Ret. —NTfS = Nordisk Tidsskrift for Strafferet. — SST = Svensk sparbanks tidskrift —ST = Statsvetenskaplig tidskrift. — SvStT = Svenska Stadsförbundets tidskrift. —Sø- & HR = Sø- og Handelsrets Tidende. — TfR = Tidsskrift for Rettsvidenskap. —UfR = Ugeskrift for Retsvæsen. 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1933. 373de formuerettslige ugyldighetsregler.JFFT s. 365-395.
Strengell, Gunnar. Något om handelsusancernas uppkomst, natur och rättsverkan. JFFT s. 1—20.
Søe, Jul. Pant for fremtidige Fordringer. UfR s. 149 — 155, 254—260.
Trolle, Jørgen. Nogle Erstatningsspørgsmaal, navnlig om Personalets Erstatningspligt overfor Arbejdsgiveren. UfR s. 129 — 147.
Ussing, Henry. Guldklausuler. UfRs. 264—284, 316.
FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.
Augdahl, Per. Nogen bemærkningerom arveretten efter gjensidig testament. NR s. 673-679.
Bentzon, Svend. Raadigheden oversindssyges Person. UfR s. 27—28.
Carlson, Victor. Barnavårdsmannaarbetet i Stockholm. TfR s. 103 —117.
Dahl, Gerhard. Umyndiges odelssøksmaal. NR s. 629—630. Ang. samma ämne JON SKEIE s. 913—915.
Lind, Erik. Utomäktenskapliga barnsrättsställning i Sverige. TfR 155 —162.
Numers, Sigurd von. Förutsättningarna och formerna för ingående av äktenskap mellan finska medborgare samt mellan finsk medborgare och svensk undersåte inför svenskmyndighet i Sverige och Finland samt inför finsk myndighet i Sverige. JFFT s. 21 — 40.
Trolle, Jørgen. Om Horebørns Arveret. UfR s. 125—127.
SPECIELL PRIVATRÄTT.
Ameln, Henrik. Havarigrosseopgjørhvor avvikende regler vedtatt i konnossementet. ND s. 49—71.
Bache, N. H. Forsikringsaftalelovens§ 25. UfR s. 337—340.
Bentzon, Jørgen. Tort og Kunstnerære. UfR s. 200—205. Ang. samma ämne C. POPP-MADSEN s.224—235.
Berggren, Martin. Om patentombudsmannaverksamhet. NIR s. 14—23.
Carlsen, Bent. Konstruktionsbeskyttelse? NIR s. 6 — 13.
Christensen, Knud. Genforsikringsaftalens Retsspørgsmaal sammenlignet med anden Forsikringsret. NFT s. 205—214.
Dahl, Dagfinn. Bör tvist mellanförsäkringsgivare och försäkringshavare lösas genom skiljedom eller rättegång? NFT s. 577—584.
Elmdal, Bruno. Om Sikring af Adgangsveje til udstykkede Parceller m. m. UfR s. 113-123, 367-372.
Ang. samma ämne VINDING KRUSE s. 376-377.
Gaarder, Karsten. Om næringsorganisasjoners stilling efter norsk rett. NAT s. 68 — 79.
Gjerull, P. Litt om utglidningen avhavari grosse institutet. ND s. 353— 360.
Hull, Phillips. Om kollisioner mellan egenförsäkring och tredjemansförsäkring. NFT s. 257—274.
Hurwitz, Stephan. Beskyttelse modReproduktion af Lydbølger. UfRs. 357—367.
Jantzen, J. »Ocean-saken». En kritisk analyse av dommen. ND s. 205— 236.
Jespersen, H. Nogle Hovedpunkter i den nye Næringslov. JT s. 28—40.
Jørgensen, Alb. V. Beskyttelse for nye Plantesorter. NIR s. 81 — 87.
Karikoski, W. Finlands nya lag om inhemska försäkringsbolag. NFTs. 307-326.
Kruse, Vinding. Om de udøvendeKunstneres Ret. UfR s. 373—376.
Lund, Bernt. Patenters territorialevirkninger. NIR s. 103—114.
Løppenthien, Fritz. Forsikringsselskabernes Regresret - respektive Regrespligt ved Automobilansvarsforsikring. NFT s. 662-681.
Mordt, H. Kiær. Om innskrenkninger i fløtningsfriheten. TfR s. 181 — 196.
Nilsson, Rud. Valuta-Spørgsmaal ved Dispacheopgørelser. ND s. 289 — 294.
Pineus, Kaj. Några valutaspörsmål sedda ur dispaschör-synpunkt. NDs. 259-267.
Sandegren, Erik. Om förväxlingsbar likhet mellan aktiebolagsfirmor enligt svensk praxis. NIR s. 88—102.
Strandgaard, Knud. Den sømandsmæssige Behandling af Skibet. Sø& HR s. 157— 160.
Vinge, Karl Axel. Om resebegreppet i § 160 sjölagen. ND s. 273—281.
Wyller, B. Om innarbeidelse av varemerker efter norsk rett. NR s. 625—628, NIR s. 1—5.
Zweigbergk, Åke von. Parisunionen, den stundande Londonkonferensen och de nordiska länderna. NIRs. 24—35.

 

374 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1933.STRAFFRÄTT.

Arvelo, A. P. Finlands lag om farligaåterfallsförbrytare. NTfS s. 213 —220.
Becker Olsen, Johs. Uagtsom brandstiftelse. Strafferetlige og forsikringsretlige Bemærkninger. UfR s.81— 89.
Blomquist, Curt. Erfarenheter ochönskemål i fråga om ungdomskriminalitetens behandling. Förhandlingar vid Svenska Kriminalistföreningens möte i Stockholm den 17 februari 1933 s. 3—30.
Falsen, Conrad. Straff, sikring og tvangsarbeide. NTfS s. 81—102.
Gløersen, Kyhn. Om bruken av denye regler om sikring og forvaring i Norge. NTfS s. 41 — 59.
Grøn, Fredrik. Om oprinnelsen tileksekusjon in effigie. NTfS s. 199— 212.
Hulegaard, Axel. Omkring Retslægeraadet. UfR s. 49—55.
Kampmann, Erik. Dødsstraffens Afskaffelse i Danmark. NTfS s. 17—40.
Kampmann, Erik. Fængselsvæsenet i Danmark efter den nye Straffelov. NTfS s.103 — 125, 158-185.
Kjerschow, P. Lægens strafferetsligeansvar for kirurgiske operasjoner. NTfS s. 1 — 16.
Klingenberg, Olaf. Nogen bemerkninger om de sinnslidendes rettsstilling, særlig i strafferettslig henseende. TfR s. 58—63.
Lotinga, A. Sovjet-Unionens Strafferetspleje. NTfS s. 221—240.
Nissen, Hartvig. Sikrings- og forvaringsfanger i Norge. NTfS s. 60—68.
Ræstad, Arnold. Kringkastningsselskapenens strafferettslige Ansvar. NTfS s. 251 — 278.
Waagensen, Viggo. Fangernes Behandling i Arresthusene i Danmark efter den nye Straffelov. NTfS s.186—198.
Wirschubski, Gregor. Strafferetsreformen i Polen. (Straffelov av 11. Juli 1932.) NTfS s. 126—135.
PROCESSRÄTT.
Alfthan, Kuno. Om bevakandet avsvarandetalan i hovrätt. DL s. 159—161.
Buch, J. L. Hvilke Magtmidler er Politiet udenfor den kriminelle
Retsforfølgning udrustet med? UfRs. 157—167.
Bugge, Nicolay L. Utleggsfrihet forlivrenter efter norsk rett. NFT s. 389 - 398.
Eid, Wilhelm. Hurtigskrift ved rettsforhandlingene for underinstansen. NR s. 721 — 727.
Fant, Gunnar. Stadsdomstolarnasrekrytering. SvStT s. 463 — 467.
Granfelt, O. Hj. Något om förlikningoch nedläggande av talan i tvistemål och brottmål. JFFT s. 189—202.
Granfelt, O. Hj. Svarandens rätt till dom. JFFTs. 257—280.
Kjerschow, P. Tilstaaelser i straffesaker. NR s. 1 —16.
Klingenberg, Olaf. Jury eller meddomsrett. TfR s. 258—286.
Klingenberg, Olaf. Nogen bemerkninger om spørsmaalsstillingen til lagretten. NR s. 577—578.
Nissen, Hartvig. Moderne idéer i norsk strafferettspleie. NT s. 337 — 356.
Renwall, Jarl L:son. Kring ett missförhållande, som rubbar rättssäkerheten. DL s. 116—122. (Vikariatssystemet i underrätterna.)
Rosander, Edgar Lagsökning förgäld. SST s. 1—13.
Schönmeyr, C. L. Några intryck från engelska domstolar. Förhandlingarna vid Sveriges Advokatsamfunds årsmöte s. 21—47.
Sundberg, Halvar G. F. Något om stämningsdelgivning och ställföreträdarskap i kommunerna. SvStTs. 471—476.
Thomsen, V. B. Om Afhøringer af Sigtede i og udenfor Retten efter1. Januar 1933. UfR s. 1 — 14, 97—108. Ang. samma ämne KNUD JARNER s. 30— 32, VICTOR HANSEN s. 33—36 och KAJ BRUUN ANDERSEN s. 147—148.
Thomsen, V. B. Tillæggsspørgsmaal i Nævningesager. UfR s. 341 — 350. Ang. samma ämne TROELS G. JØRGENSEN s. 378—379.
STATSRÄTT.
Carlsson, Gottfrid N. Den gemensamma voteringens område. Parlamentariska reformförslag. ST s. 1 —28, 97—132.
Jansson, Allan. Till statsrådsberedningens förhistoria: Krigsberedningens uppkomst 1810—1813. STs. 29—43.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1933. 375Lagerroth, Fredrik. Enhetlig budgeteller specialfonder? Ett frihetstidafinansproblem. ST s. 303—321.
Knox, John. Grundlovens § 71. UfRs. 38—46.
Wedberg, Birger. Från riksrätterna.En efterskörd. ST s. 426—448.
Wrede, R. A. 13 och 58 §§ RO. JFFTs. 181—188.
FÖRVALTNINGSRÄTT.
Elmin, S. G. Nogle Bemærkningerom Forholdet mellem Loven og Administrationen f. s. v. angaarKøbenhavns Politivedtægt. UfR s.65—73.
Hesselgren, Ove. Kommunalborgmästares tjänsteförhållanden enligt reglementena för kommunalborgmästarna i Mjölby och Nässjö. SvtST s. 220—227.
Odén, Sven. Något om kommunförbund, enkannerligen de svenska. SvStT s. 81—87.
Ringenson, Sten. Nuvarande lagstiftning och anstalter för alkoholister. SvStT s. 235—237.
Sundberg, Halvar G. F. Ny fråga och nytt yrkande i kommunalrätten. ST s. 395—408.
Söderberg, Edvard. Några ord om praxis beträffande utfärdande ochåterkallande av tillstånd att föra motorfordon. NAT s. 80—91.
Söderlund, Gunnar. Om beräkningav pensionsår. JFFT s. 305—312.
FINANSRÄTT.
Buck, A. E. Amerikanske Kommuners Finansvæsen. NAT s. 96—99.
Dahlberg, Knut. Synpunkter på frågan om kommunal skatteutjämning. SvStT s. 409—417.
Leijonmarck, G. Skattekontrollsakkunnigas betänkande angående ett förbättrat taxeringsväsen. SvStT s.417—428.
Nielsen, Victor. Nogle Bemærkningerom Grundstigningsskyldsloven af 20. Maj 1933. UfR s. 301 —310.
Prytz, R. Om Stempelloven m. v. UfR s. 379—384.
INTERNATIONELL RÄTT.
Björksten, S. R. Något om fredligtbiläggande av internationella tvister, DL s. 37—46.
Björksten, S. R. Något om nonagressionsfördrag. JFFT s. 281—304.
Castberg, Frede. Den folkerettsligetenknings metode. NTfIR s. 201 —221, 263—293.
Erich, R. Angreppsfrågan i dess nyaste utformning. ST s. 291—302.
Hansson, Michael. Kapitulasjonene i Egypten. NTfIR s. 294—309.
Jervig, Erik. Krigsgælds- og Erstatningsspørgsmaalet. NTfIR s. 65—92.
Lundborg, Ragnar. De brittiska dominiernas folkrättsliga ställning. NTfIR s. 44—64.
Ræstad, Arnold. Diplomatisk beskyttelse av landsmenn i utlandet. NTfIR s. 3 — 29, 157 — 178.
Ræstad, Arnold. »Sedvanerett» og »almindelige grunnsetninger» i folkeretten. NTfIRs. 179-200. (Jfr ASJG s. 61—84.)
Schou, P. Les conditions juridiques de la sécurité internationale. ASJG s. 85—99, 127—147.
Strandgaard, K. Deviationsbegrebet i skandinavisk og engelsk Søret.NTfIR s. 222—236.
Strupp, Karl. Kommentar til Dommen i Grønlandssagen. NTfIR s.93—97. (Jfr ASJG s. 3—8.) Ang. samma ämne ROBERT REDSLOBASJG s. 9-24.
Visscher, Charles de. La Cour permanente de Justice internationale et son rôle dans le règlement des différends entre Etats. ASJG s.147—157.
Warganeus. En protokollsfråga? NTfIR s. 310—316. (Jfr ASJG s. 158—165.)
Wolgast, Ernst. Das Lehrsystem des Völkerrechts. ASJG s. 40—54.
Spiropoulos, Jean. Tanken om det regionale Samarbejde og Bestræbelserne for dets Virkeliggørelse paa Balkan. NTfIR s. 30—43. (Jfr ASJG s. 25—39.)

E. A.