NOTISER. 425    Lagrådet. Till ledamöter av lagrådet för nästa tjänstgöringsperiod hava utsetts: av högsta domstolen justitieråden Gustaf Appelberg, Erik Geijer och Algot Bagge samt av regeringsrätten regeringsrådet Erik Kellberg.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat
    d. 11 maj 1934 professorn vid Stockholms högskola Nils Stjernberg, ordförande, borgmästaren Jakob Pettersson och advokaten frih. Georg Stjernstedt att såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning rörande revision av gällande lagbestämmelser om nödvärnsrätt;
    s. d. generaldirektören Nils Hellström, ordförande, samt överläkaren docenten Karl Marcus och ledamoten av riksdagens andra kammare jur. dr Karl Hillgård att med hovrättsassessorn Maths Heüman såsom sekreterare i egenskap av sakkunniga inom departementet biträda med verkställande av utav riksdagen begärd utredning rörande revision av 18 kap. 13 § strafflagen;
    d. 24 maj 1934 landssekreteraren Hjalmar Kjäll, ordförande, samt t. f. statspolisintendenten Erik Ros, landsfogden William Bergenfeldt och hovrättsassessorn Ernst Leche, tillika sekreterare, att såsom sakkunniga inom departementet biträda vid utarbetandet av förslag till en omorganisation av landsfogdetjänsterna.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har d. 27 april 1934 förordnat byråchefen för lagärenden i socialdepartementet hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Olof Alsén och hovrättsrådet i Svea hovrätt Konrad Persson att fr.o. m. d. 4 maj 1934, tills vidare så länge expeditionschefen i departementet Hugo Landelius uppehåller befattningen såsom chef för försäkringsrådet, uppehålla Alsén expeditionschefsämbetet och Persson byråchefstjänsten för lagärenden i departementet.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har förordnat
    d. 4 maj 1934 revisionssekreteraren Nils Ljunggren att tills vidare biträda inom kommunikationsdepartementet vid beredning av ärenden som hava samband med den nya väglagstiftningen eller som av chefen för nämnda departement eljest till honom överlämnas;
    d. 18 maj 1934 expeditionschefen i finansdepartementet assessorn vid Svea hovrätt Nils Quensel att fr. o. m. d. 1 juni 1934 vara statssekreterare i kommunikationsdepartementet.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har, med stöd av K. M:ts bemyndigande, d. 15 maj 1934 förordnat t. f. revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Göta hovrätt Torsten Fredriksson att fr. o. m. d. 19 maj 1934 vara sekreterare åt de sakkunniga för utredning ang. ändringar i gällande lagstiftning om tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker.

 

    Ecklesiastikdepartementet. Chefen för ecklesiastikdepartementet har d. 30 april 1934, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat professorn vid universitetet i Uppsala Axel Brusewitz, ordförande, samt statssekreteraren i finansdepartementet Herman Eriksson, professorn vid Stockholms högskola Gunnar Myrdal och professorn vid universitetet i Lund Karl Olivecrona att såsom sakkunniga inom departementet biträda med ytterligare utredning ang. inrättande av en statsvetenskaplig examen.

 

    Hovrätterna. K. M:t har till assessorer förordnat
    d. 24 maj 1934 vid Svea hovrätt adj. ledamoten vid hovrätten Arne Adelsohn;
    s. d. vid Göta hovrätt adj. ledamoten vid hovrätten Fritjof Sjögren;
    d. 31 maj 1934 vid hovrätten över Skåne och Blekinge e. o. assessorn vid hovrätten Yngve Kristensson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 15 juni 1934 beviljat häradshövdingen i Vartofta och Frökinds härads domsaga Axel Johanson avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 1 juli 1934.