J. N. LANG. Finlands sjörätt. Föreläsningar. Tredje omarb. och tillökta uppl. utg. av A. V. LINDBERG och RUDOLF BECKMAN. Helsingfors 1932. Juridiska studentfakultetens förlag. XVIII + 662 s. Fmk 180.00.

 

    Redan 1890 utkom den första delen av Langs kända arbete angående Finlands sjörätt. Denna del följdes 1910 av en andra, som visserligen utgavs av PAASIKIVI men, enligt dennes förord, redan vid Langs frånfälle förelåg »i så utarbetat skick, att densamma befunnits väl kunna offentliggöras». Med allt skäl kunde ock Paasikivi — under framhållande av att jämte den under Langs livstid utkomna första delen arbetet utgjorde en systematisk och i det närmaste fullständig framställning av Finlands sjörätt — tillika yttra: »Den behandling denna viktiga del av vår gällande rätt erhållit uti föreliggande arbete är av bestående värde. Det avgiver ett vackert vittnesbörd om den i förtid bortgångne universitetslärarens hängivna och insiktsfulla verksamhet på den inhemska rättsvetenskapens fält.»
    Efter det en andra upplaga utkommit 1915, har på uppdrag av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet en tredje upplaga 1932 utgivits av den finska sjölagskommitténs mångårige ordförande, f. d. förvaltningsrådet A. V. Lindberg och hovrättsassessorn R. Beckman — under senaste år Finlands delegerade i det skandinaviska samarbetet på sjörättens område. Dessa hava, enligt uppgift i förordet, sinsemellan fördelat ämnet sålunda, att den förre ombesörjt redigeringen av den offentliga och den senare av den privata sjörätten.
    Genom den typografiska utstyrseln har utmärkts, vad som är Langs, resp. utgivarnas andel i arbetet. Särskilt beträffande den offentliga sjörätten är det nya av mycket betydande omfattning. Enligt vad utgivarna framhålla hava i denna del i det närmaste oförändrade kunnat bibehållas endast Langs inledande och historiska översikter, varemot en omfattande omarbetning i övrigt blivit nödig till följd av den förnyelse och omgestaltning, som härutinnan ägt rum efter det Finland blivit en självständig stat. »Huru grundlig — skriva

 

LITTERATURNOTISER. 471utgivarna — denna omgestaltning varit, framgår därav, att av de författningar i ämnet, vilka gällt vid tiden för utgivandet av de två första upplagorna . . ., numera är i gällande kraft icke någon annan än förordningen om sjömanshusen, vars upphävande jämväl är ifrågasatt.»
    Även om framställningen av den privata sjörätten, särskilt med hänsyn till att befraktningsrätten icke undergått ändring, kunnat bibehållas i större utsträckning, än fallet är med den offentliga sjörätten, äro dock förändringarna även i denna del mycket framträdande. Det behöver blott erinras om tillkomsten av de nordiska sjömanslagarna och den likaledes nordiska lagstiftningen rörande redareansvar och sjöpanträtt, om de nya stadgandena rörande sammanstötning och bärgning m. m. Med hänsyn till det sedan 1924 föreliggande utkastet till lagbestämmelser om befraktning och den verkan, detta av utgivarna antagits komma att utöva på gestaltningen av frakträtten, har för övrigt en ganska ingående redogörelse av dem lämnats för också detta utkast.
    Överhuvud måste därför den nya upplagan betraktas såsom ett i mycket stor utsträckning nytt arbete, fyllande en starkt kännbar lucka.

H. W.