Utredning i fosterfördrivningsfrågan m. m. Sedan K. M:t d. 24 sept. 1934 beslutit tillsättande av en kommitté med uppdrag att, på grundval avden inom medicinalstyrelsen verkställda utredningen i ämnet, utarbeta förslag till lagstiftning om rätt i vissa fall till avbrytande av havandeskap ävensom förslag till ändrad lagstiftning om straff för fosterfördrivning, har chefen för justitiedepartementet enligt K. M:ts bemyndigande utsett generaldirektörenoch chefen för medicinalstyrelsen Nils Hellström till ordförande i kommittén samt till övriga ledamöter kallat justitiekanslern Karl Gustaf Hjärne, praktiserande läkaren Gerda Kjellberg, professorn i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet John Olow, praktiserande läkaren Alma Sundquist samt professorn i straffrätt vid Uppsala universitet Folke Wetter, ävensom förordnat till sekreterare hos kommittén assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Maths Heüman och till biträd. sekr. amanuensen i medicinalstyrelsen Lennart Löfquist.
    Enligt K. M:ts beslut äger chefen för justitiedepartementet att härutöver på framställning av kommittén tillkalla personer att såsom sakkunniga biträda kommittén i särskilda frågor.
    K. M:t har tillika föreskrivit att de sakkunniga vilka d. 11 maj 1934 tillkallats att inom justitiedepartementet biträda med verkställande av den utav riksdagen begärda utredningen rörande revision av preventivlagen (se SvJT 1934 s. 425) skola avgiva sitt förslag efter samråd med den nu tillsatta kommittén.
    Slutligen har K. M:t på föredragning av t. f. chefen för ecklesiastikdepartementet uppdragit åt medicinalstyrelsen och skolöverstyrelsen att — efter samråd med nyssnämnda sakkunniga och kommitté — till K. M:t gemensamt inkomma med förslag till erforderliga åtgärder för åstadkommande inom och utom skolan av en vidgad och förbättrad undervisnings- och upplysningsverksamhet rörande de sexuella frågorna.

 

    Det nordiska samarbetet på skuldebrevsrättens område. Lagberedningen har under tiden 22 maj—15 juni 1934 sammanträtt i Holmenkollen för fortsatta överläggningar med sakkunniga från de övriga nordiska länderna angående gemensam nordisk lagstiftning rörande skuldebrev. Överläggningarna

 

NOTISER. 521hava resulterat i en överarbetning av det under hösten 1933 i Köpenhamn utarbetade utkastet till lag angående skuldebrev.